Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition om ändring av 1 kap. 1 § i arbetsavtalslagen

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi työsopimuslain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/894/2022

Svarstiden gick ut: 14.6.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja liitteenä olevasta työryhmän mietinnöstä, johon sisältyy luonnos hallituksen esitykseksi laiksi työsopimuslain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta.

Lain soveltamisalasäännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että säännökseen lisättäisiin kokonaisharkinnan tekemistä koskeva vaatimus tilanteissa, joissa laissa säädettyjen työsuhteen tunnusmerkkien arvioimisen jälkeen työntekoa koskevan oikeussuhteen luonne jää edelleen epäselväksi tai tulkinnanvaraiseksi.

Oikeussuhteen luonnetta koskevassa kokonaisharkinnassa huomioon olisi otettava muun muassa osapuolten oikeussuhteen luonnetta koskeva yhteinen tarkoitus, työntekemistä koskevat ehdot, olosuhteet, joissa työtä tehdään sekä niistä muodostuva osapuolten tosiasiallinen asema oikeussuhteessa.

Esityksen tavoitteena on täsmentää ja selkeyttää työsuhteen käsitteen määrittelyä tulkinnanvaraisissa ja epäselvissä tilanteissa, erityisesti työsuhteessa ja yrittäjänä tehtävän työn välisessä rajanvedossa. Tavoitteena on helpottaa lain soveltajia ratkaisemaan työntekosuhteen oikeudellinen luonne tilanteissa, joissa työnsuorittajan asemaan liittyy tulkintaa edellyttäviä kysymyksiä.

Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman toteuttamiseen.
 
Tausta
Esitys on valmisteltu kolmikantaisesti työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alaisuudessa toimivassa sääntelytyöryhmässä.

Työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sääntelyryhmässä ovat edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, SAK ry, STTK ry, Akava ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät ry, Kunta-ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Valtion työmarkkinalaitos sekä Kirkon työmarkkinalaitos.

Työryhmän mietintöön sisältyy EK:n ja SY:n yhteinen eriävä mielipide, SAKn ja STTKn yhteinen täydentävä lausuma sekä Akavan täydentävä lausuma.
 
Linkit

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM052:00/2019 - TEM:n hankesivu (Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä – alatyöryhmä 3. Sääntely)

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 14.6.2022.

Esitysluonnoksen ruotsinkielisen käännöksen lausuntokierros alkaa, kun käännös on valmistunut.
_________________________________________________________________________________ 

Käännös valmistui 23.5.2022. Hallituksen esitysluonnoksen ruotsinkielisen käännöksen lausuntoaika päättyy 4.7.2022.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:

hallitusneuvos Tarja Kröger, p. 029 504 8937
erityisasiantuntija Elli Nieminen, p. 029 504 8247

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@gov.fi
 
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Akava    
Delivery Hero Finland Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
ITSET ry – Journalistiliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
oikeusministeriö    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
SAK    
sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Yrittäjät SY    
Tapaturmavakuutuskeskus    
Työneuvosto    
Uudenmaan ELY (palkkaturva)    
Uusi Työ ry    
Vakuutusoikeus    
Valtion työmarkkinalaitos / VM    
Verohallinto    
Wolt Enterprises Oy