Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Kompletterande regeringens proposition om ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering (universitetssjukhustillägget)

Kompletterande regeringens proposition om ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering (universitetssjukhustillägget)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/16752/2022 täydentävä

Svarstiden gick ut: 9.1.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av välfärdsområden. Enligt propositionen ska det till välfärdsområdenas finansiering med allmän täckning vid ingången av 2024 fogas en ny bestämningsfaktor, tillägg för universitetssjukhus. Syftet med propositionen är att komplettera den proposition med förslag till lag om ändring av 35 och 35 a § i lagen om finansiering av välfärdsområden (RP 309/2022) som lämnades till riksdagen den 24 november 2022.

Universitetssjukhustillägget föreslås uppgå till 116 miljoner euro (på 2022 års nivå), vilket läggs till välfärdsområdenas kalkylerade finansiering från och med 2024. Staten finansierar den tilläggsfinansiering som behövs, så finansieringen för något område minskar inte på grund av propositionen.

Universitetssjukhustillägget riktas enligt förslaget till de välfärdsområden som är huvudmän för universitetssjukhus och till Helsingfors stad på basis av deras invånarantal. Universitetssjukhustillägget är lika stort per invånare i alla dessa områden (ca 34 euro).

Universitetssjukhustillägget beaktas också i välfärdsområdenas övergångsutjämningar från och med 2024. Detta minskar tilläggets effekt framför allt under de senaste åren och finansieringen ökar stegvis under övergångsperioden. Bedömningarna av propositionens konsekvenser har gjorts med beaktande även av de sammantagna konsekvenser som regeringspropositionen 309/2022 har för övergångsutjämningarna i välfärdsområdena.

Det är möjligt att yttra sig om utkastet till proposition i tjänsten under tiden den 16 december 2022–9 januari 2023. Finansministeriet ordnade dessutom den 16 december 2022 ett diskussionsmöte för välfärdsområdena där utkastet till proposition presenterades (bifogade diarier).

Avsikten är att regeringspropositionen ska överlämnas till riksdagen i januari 2023.
Bakgrund

Till riksdagen överlämnades den 24 november 2022 regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 35 och 35 a § i lagen om finansiering av välfärdsområden (RP 309/2022). I propositionen föreslogs det att övergångsutjämningen i lagen om finansiering av välfärdsområden (617/2021) och bestämmelserna om den korrigerande engångsersättningen för finansieringen för 2023 ändras. Propositionen innehöll inget förslag om en ny bestämningsfaktor för välfärdsområdenas finansiering, tillägg för universitetssjukhus. Utifrån remissvaren kunde man inte direkt hitta en allmänt godkänd modell för att genomföra universitetssjukhustillägget.

Den inofficiella ministerarbetsgrupp som regeringen tillsatt för att samordna lagstiftningsplanen drog den 17 november 2022 upp riktlinjer enligt vilka finansministeriet ännu separat ska bereda en bestämningsfaktor för den nya finansiering som ska tas i bruk från och med 2024 och som anvisas tilläggsfinansiering till välfärdsområden som driver universitetssjukhus. Det utkast till proposition som är på remiss baserar sig på dessa riktlinjer.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att förbättra en rättvis fördelning av finansieringen till kostnaderna för universitetssjukhusen genom att den nya bestämningsfaktorn anvisar tilläggsfinansiering till de välfärdsområden som driver universitetssjukhusen.
Kostnader som är högre än de övriga kostnaderna för universitetssjukhusområdena ingår i den finansiering med allmän täckning på riksnivå som överförs till välfärdsområdena, men i finansieringslagen finns för närvarande ingen separat bestämningsfaktor som till denna del skulle rikta finansieringen till universitetssjukhusområdena.

År 2023 baserar sig finansieringen av välfärdsområden som är huvudmän för ett universitetssjukhus dock på grund av övergångsutjämningen i praktiken ännu på kostnader som överförs från kommunerna i området, och därför börjar bestämningsfaktorerna för den kalkylerade finansieringen inverka på finansieringen av regionerna stegvis från och med 2024. Utkastet till proposition baserar sig på dessa riktlinjer.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell

Vi ber er lämna ert utlåtande senast måndagen den 9 januari 2023.
Svarsanvisningar för mottagare

Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste du registrera dig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen på sidan anvisningar > bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten.
Beredare
Regeringsrådet Eeva Mäenpää, tfn 02955 30266, Eeva. Maenpaa (at) gov.fi
Jenni Jaakkola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 570, Jenni. Jaakkola (at) gov.fi

Tekniska frågor om begäran om utlåtande besvaras av
Lagberedningssekreterare Aija Karlsson
Telefon 02955 30324
e-post: Aija. Karlsson (at) gov.fi
Sändlista:
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Helsingin kaupunki    
HUS-sairaanhoitopiiri    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin hyvinvointialue    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Ämnesord

Hyvinvointialueiden rahoitus