Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Kansainvälisen merenkulkujärjestön päätöslauselmien hyväksyminen ja voimaasaattaminen

Kansainvälisen merenkulkujärjestön päätöslauselmien hyväksyminen ja voimaasaattaminen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/8265/2024

Svarstiden går ut: 19.4.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa meriturvallisuuskomitean ja meriliikenteen helpottamista käsittelevän komitean päätöslauselmien hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta.

Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) hyväksytyt, kansainväliseen yleissopimuksiin liittyvät muutokset. Hankkeen johdosta Suomi saattaa kansainväliset velvoitteet voimaan oikea-aikaisesti. Muutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia, hallinnollisia tai muita vaikutuksia.
Bakgrund
FAL-yleissopimus: IMO:n meriliikenteen helpottamista käsittelevä FAL-komitea hyväksyi lopullisesti 47. istunnossaan huhtikuussa 2023 päätöslauselman, jolla muutetaan FAL-yleissopimuksen liitteen osaa seitsemän. Sopimuksen muutoksia on valmisteltu FAL-komitean kokouksissa sekä kokousten välillä vuosien 2022 – 2023 aikana ja sidosryhmiä on kuultu valmistelun aikana. Lisäksi FAL-komitean 47. kokouksen kansallisessa koordinaatiossa esitys on käyty yksityiskohtaisesti läpi ja asiassa on kuultu laajasti merenkulun ja elinkeinon sidosryhmiä.

IMSBC-säännöstö: IMO meriturvallisuuskomitea (MSC-komitea) on hyväksynyt 107 istunnossaan kesäkuussa 2023 päätöslauselman MSC.539(107). Meriturvallisuuskomitean ja sen alakomiteoiden kansallisissa koordinaatioissa esitykset on käyty yksityiskohtaisesti läpi ja asiassa on kuultu laajasti merenkulun ja elinkeinon sidosryhmiä. Päätöslauselmalla muutetaan kiinteiden irtolastien aluskuljetusta koskevaa kansainvälistä säännöstöä.

STCW-yleissopimus: Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitea (MSC) on hyväksynyt 107 istunnossaan päätöslauselmat MSC.540(107) ja MSC.541(107). Päätöslauselmilla muutetaan merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaa kansainvälistä yleissopimusta (STCW-yleissopimus) sekä siihen liittyvää STCW-säännöstöä. Päätöslauselmilla ehdotettujen muutosten tarkoituksena on mahdollistaa merenkulkijoiden sähköisten pätevyyskirjojen käyttöönotto.


 
Målsättningar
Hankkeen tavoitteena on päätöslauselmien hyväksyminen ja voimaansaattaminen.

FAL-yleissopimus: Päätöslauselmalla FAL.15(47) muutetaan kansallisia meriliikenteen helpottamiskomiteoita koskevaa suositusta siten, että siihen lisätään suositus siitä, että kansallisten meriliikenteen helpottamiskomiteoiden tulee ottaa toiminnassaan huomioon merenkulun laittomat toimet. Suomessa ei ole nähty tarpeelliseksi perustaa erillistä kansallista helpottamiskomiteaa, sillä jo nyt sidosryhmien kanssa yhteistyössä otetaan huomioon merenkulun laittomien toimien, kuten salakuljetuksen ja huumekaupan, ehkäisy. Nyt ehdotetuilla muutoksilla ei ole vaikutusta viranomaisten toimintaan, koska suositus on jo huomioitu viranomaistyössä.

IMSBC-säännöstö: Päätöslauselma MSC.539(107) sisältää kiinteiden irtolastien aluskuljetusta koskevan kansainvälisen säännöstön (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code, IMSBC-säännöstö) seitsemännen muutossarjan (07-23). Muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan 1.1.2025. Valtiot voivat kuitenkin ruveta soveltamaan niitä jo 1.1.2024 alkaen. Muutossarja sisältää 12 uutta kiinteiden irtolastien ohjekorttia sekä useita muutoksia olemassa oleviin ohjekortteihin. Lisäksi muutossarja sisältää mm. uuden määräyksen lastitiheyden (Bulk density) ilmoittamisesta lastilomakkeeseen (Form for cargo information for solid bulk cargoes).

STCW-yleissopimus: Päätöslauselmalla MSC.540(107) ehdotetaan muutettavaksi STCW-yleissopimuksen säännön I/1 kohdassa määritelmää, jonka tarkoituksena on selventää merenkulkijoiden pätevyyskirjojen termin ”alkuperäinen muoto” merkitystä, ottamalla huomioon mahdollisuus käyttää sähköisiä pätevyyskirjoja STCW-yleissopimusta sovellettaessa, kuten on jo käytäntönä muiden yleissopimusten osalta.

Päätöslauselmalla MSC.541(107) ehdotetaan muutosta STCW-säännöstön A-osan kohtaan A-I/2. Muutoksella täsmennetään pätevyyskirjoja ja kelpoisuustodistuksia koskevien vähimmäistietojen vaatimukset yhteensopiviksi sähköistä pätevyyskirjaa käytettäessä.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan perjantaihin 19.4.2024 klo 16 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön tai sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa tarvittaessa hallitusneuvos Katja Viertävä sekä ylitarkastaja Väinö Pitkänen (etunimi.sukunimi@gov.fi).
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
ABB    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Aker Arctic Technology Inc    
Arctia Oy    
Baltic Sea Action Group    
Business Finland    
Business Turku    
Cargotec    
Cargotec, MacGregor    
Centrum Balticum    
Dimecc    
Dimecc    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elomatic    
ESL Shipping    
FinFerries    
Finnish Maritime Cluster    
Finnlines    
Finnpilot Pilotage Oy    
Fintraffic VTS    
Gasum    
HaminaKotkan satama    
Helsingin Satama Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Ilmatieteen laitos    
John Nurmisen Säätiö    
Keskuskauppakamari    
Langh Shipping    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Meriaura    
Meriliitto    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
NAPA    
Neste    
Norsepower    
Onnettomuustutkimuskeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Outokumpu    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Satamaoperaattorit ry    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Laivameklarit ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Satamat ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen Yrittäjät    
Traficom    
Tulli    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan yliopisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WEGA    
Wetech    
Wista Finland ry    
VTT    
WWF Suomi    
Wärtsilä    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

merenkulku

IMO