Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Luonnos hallituksen esitykseksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/21338/2020

Svarstiden gick ut: 7.10.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annettu laki (695/2019; opiskeluterveydenhuoltolaki) on tulee voimaan 1.1.2021.
Bakgrund
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa opiskeluterveydenhuoltolain 2 §:ssä mainituille korkeakouluopiskelijoille opiskeluterveydenhuollon palvelut 1.1.2021 alkaen.

Opiskeluterveydenhuoltolaissa ei ole säännöstä YTHS:n tiedonsaantioikeudesta. YTHS:n on kuitenkin voitava tarkistaa opiskelijan oikeus opiskeluterveydenhuoltoon, ennen kuin se voi tarjota palveluitaan opiskelijalle. Lisäksi eräät opiskelijoiden opintoja koskevat tiedot ovat välttämättömiä eräiden yhteisöllisten velvoitteiden toteuttamiseksi. Näin ollen YTHS:n tiedonsaantioikeudesta olisi säädettävä lailla opiskeluterveydenhuollon palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseksi.
Målsättningar
Tavoitteena on säätää YTHS:lle riittävä ja tarpeellinen tiedonsaantioikeus, joka kunnioittaa korkeakouluopiskelijoiden yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa, mutta joka samalla turvaa opiskeluterveydenhuollon palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydettään toimittamaan ke 7.10.2020 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään toimittamaan Lausuntopalvelun kautta.
Valmistelijat
Hallitussihteeri Liisa Holopainen (esittelijä)
Suunnittelija Elina Ryymin

STM:n kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@stm.fi
Sändlista:
Digi- ja väestötietovirasto    
Kansaneläkelaitos    
Kansaneläkelaitos    
Oikeusministeriö/tietosuojayksikkö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Suomen opiskelijakuntien liitto ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö