Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regerings proposition med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Utkast till regerings proposition med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2195/2023

Svarstiden går ut: 23.4.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet begär om utlåtande om utkastet till regerings proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen.
Bakgrund
I denna proposition föreslås det att avfallslagen ändras. Ändringsförslaget är en del av det nationella genomförandet av batteriförordningen i etapper.

Avsikten är att den fortsatta behandlingen av detta ändringsförslag ska slås samman med behandlingen av ändringen av den s.k. avfallslagen I, vars remisstid gick ut den 28 mars 2024.

EU:s batteriförordning som gäller batterier och ackumulatorer samt avfallsbatterier och avfallsackumulatorer förpliktar medlemsstaterna att nationellt föreskriva om marknadskontrollmyndigheten för batterier och ackumulatorer.
 
Målsättningar
Det föreslås att till avfallslagen fogas de kompletterande bestämmelser om marknadskontrollmyndigheten som förutsätts i batteriförordningen. Enligt propositionen ska Säkerhets- och kemikalieverket vara marknadskontrollmyndighet enligt batteriförordningen.

Avsikten är att i statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer genomförs de ändringar som förutsätts i batteriförordningen. Utkasten till ändringar i förordningen samt motiveringspromemorian finns som bilaga till denna begäran om utlåtande. Det egentliga remissförfarandet för utkastet till statsrådets förordning genomförs senare. 

De ändringar som föreslås i avfallslagen avses träda i kraft så snart som möjligt.
 
Länkar:

https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM005:00/2023 - Hankkeen sivut Hankeikkunassa (hankenumero YM005:00/2023)

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 23 april 2024. Remisstiden är tre veckor för att författningsändringarna ska hinna behandlas och sättas i kraft inom den tidtabell som förutsätts i batteriförordningen.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi tjänsten.

För att underlätta behandlingen av remissvaren ber miljöministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som anges i begäran om utlåtande.

Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. För att kunna ge ett utlåtande ska uppgiftslämnaren registrera sig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av utlåtande.fi tjänsten finns på sidan anvisningar > bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Utlåtanden kan lämnas också av andra än de som nämns i sändlistan. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i utlåtande.fi tjänsten.

 
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av regeringssekreterare Johanna Routio puh. +358 295 250 137
E-postadressen har formen fornamn.efternamn(at)gov.fi.

 
Sändlista:
Addtech Nordic AB    
Akkukierrätys Pb Oy    
Akkuser Oy    
Basf Oy    
Business Finland Oy    
Cactos    
Celllife    
Celltech Oy    
Cursor Oy    
Energiateollisuus    
Envor Group Oy    
ERP-Recycling Oy    
FINAS-akkreditointipalvelu    
Finnwatch ry    
Fortum oyj    
Fusti    
Kaupan liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Kierrätyskeskus    
Kierrätysteollisuus ry    
Kuusakoski Oy    
Lassila&Tikanoja Oy    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Materiaalikeskus    
Muoviteollisuus ry    
Not innovated here    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Päivittäistavarakauppa ry    
Recser    
Sandvik Oy    
Suomen Autokierrätys Oy    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Malminjalostus Oy    
Suomen Romukauppiaiden Liitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknisen kaupan liitto ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus Oy    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vestia    
Ämnesord

markkinavalvonta

marknadskontroll

jäte

akkuasetus

akku

paristo

jäteakku

jäteparisto

markkinavalvontaviranomainen

batteriförordningen

ackumulatorer

batterier

avfall

avfallsackumulatorer

avfallsbatterier

marknadskontrollmyndigheten