Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ympäristöministeriön asetukset rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen yksisuuntaventtiilien olennaisista teknisistä vaatimuksista ja tyyppihyväksynnästä

Ympäristöministeriön asetukset rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen yksisuuntaventtiilien olennaisista teknisistä vaatimuksista ja tyyppihyväksynnästä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5962/2018; VN/5963/2018

Svarstiden gick ut: 5.12.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne ehdotuksista ympäristöministeriön asetuksiksi koskien rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen yksisuuntaventtiilien olennaisia teknisiä vaatimuksia ja tyyppihyväksyntää.
 
Olennaisten teknisten vaatimusten asetuksissa säädetään vaatimukset tuoteryhmäkohtaisesti. Koska talousveden ja lämpimän käyttöveden johtamiseen tarkoitetuille yksisuuntaventtiileille ei ole olemassa asetusten soveltamisalan mukaisia harmonisoituja tuotestandardeja, tapahtuu tuotehyväksyntä kansallisesti.

Bakgrund
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 c §:n 3 momentin mukaan sellaisena kuin se on laissa (958/2012) ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä rakennukselta edellytettävistä terveellisyyteen liittyvistä fysikaalisista, kemiallisista ja mikrobiologisista olosuhteista, taloteknisistä järjestelmistä ja laitteistoista sekä rakennustuotteista.
 
Lakia eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012 (tuotehyväksyntälaki) sovelletaan sellaiseen rakennustuotteeseen, joka ei kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan ja jonka valmistaja ei ole hankkinut tuotteelleen eurooppalaista teknistä arviointia rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 (rakennustuoteasetus) mukaisesti.
 
Tuotehyväksyntälain 6 §:n nojalla ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä rakennustuotteen tyyppihyväksynnästä ja laadunvalvonnan varmentamisesta.
 
Edellä olevan perusteella on laadittu oheiset asetusluonnokset kyseisten rakennustuotteiden olennaisista teknisistä vaatimuksista sekä tyyppihyväksynnästä.
Målsättningar

Maankäyttö- ja rakennuslain 152 §:n ensimmäisen momentin mukaan rakennustuotteen, joka on tarkoitettu käytettäväksi pysyvänä osana rakennuskohteessa, tulee olla ominaisuuksiltaan sellainen, että rakennuskohde asianmukaisesti suunniteltuna ja rakennettuna täyttää rakentamiselle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset tavanomaisella kunnossapidolla taloudellisesti perustellun käyttöiän ajan.

 

Yksisuuntaventtiileille asetetuilla vaatimuksilla pyritään siihen, että niistä ei aiheudu suunnitellun käyttöiän aikana talousveteen sellaisia päästöjä, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. Vaatimukset kohdistuvat lisäksi pitkäaikaiskestävyyteen ja käyttövarmuuteen. Olennaisten teknisten vaatimusten antaminen luo perustan rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiselle. Tyyppihyväksyntä on yksi tapa varmentaa tuotteen vaatimustenmukaisuus.

 

Asetusten on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019.

Säädökset ovat kokonaisuudessaan uusia asetuksia.

Liitteet:
Tidtabell

Lausunto pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle viimeistään keskiviikkona 5.12.2018.

Svarsanvisningar för mottagare

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne ehdotuksista "Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen yksisuuntaventtiilien olennaisista teknisistä vaatimuksista” ja ”Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen yksisuuntaventtiilien tyyppihyväksynnästä”. Myös muut kuin ”Jakelu”-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

 

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

 

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

 

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat
Lisätietoja antavat olennaisten teknisten vaatimusten asetusten osalta yli-insinööri Kaisa Kauko, puh. 0295 250 121, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi ja tyyppihyväksyntäase
Sändlista:
Aalto yliopisto, konetekniikan laitos    
Allergia- ja astmaliitto ry    
Boverket Sverige    
Cupori Oy    
Espoon kaupungin rakennusvalvonta    
Eurofins Expert Services Oy    
Helsingin kaupungin rakennusvalvonta    
Helsingin kaupungin ympäristökeskus    
Insinööritoimisto Granlund    
Insinööritoimisto Äyräväinen    
Inspecta Sertifiointi Oy    
Kiwa, Sverige    
LVI-Tekniset Urakoitsijat ry    
maa- ja metsätalousministeriö    
Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, Metsta    
Muoviteollisuus ry    
NCC Oy    
oikeusministeriö    
Optiplan Oy    
Oras Oy    
Oulun kaupungin rakennusvalvonta    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennustuoteteollisuus RTT ry    
RISE, Sverige    
Scandinavian Copper Development Assosiation    
Sintef, Norge    
sisäministeriö    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen LVI-yhdistysten liitto SuLVI    
Suomen Vesilaitosyhdistys ry    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry    
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry    
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry    
Tampereen kaupungin rakennusvalvonta    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL    
Turun kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Uponor Oy    
Vahanen Talotekniikka Oy    
valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupungin rakennusvalvonta    
Vantaan kaupungin ympäristökeskus    
Vesi-instituutti, SAMK    
VVS Föreningen i Finland rf    
YIT Rakennus Oy    
Asiasanat

rakennustuotteet

tuotehyväksyntä

rakentaminen

vesijohdot

tyyppihyväksyntä

yksisuuntaventtiilit