Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Määräysten ja ohjeiden muutos: 5/2019 EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet

Määräysten ja ohjeiden muutos: 5/2019 EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet

Diarienummer för begäran om utlåtande: FIVA 20/01.00/2021

Svarstiden gick ut: 22.12.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Finanssivalvonta pyytää lausuntoa Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden 5/2019 (EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet) muutoksista.
Bakgrund
Finanssivalvonta on julkistanut tulkintansa vakavaraisuusasetuksen 115 artiklassa tarkoitetuista unionin alue- ja paikallishallinnon viranomaisista, joiden saamisia Finanssivalvonta käsittelee kuten saamisia valtioilta, määräyksissä ja ohjeissa 5/2019.
 
Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esitykseen HE 241/2020 perustuen lainsäädännön hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Hyvinvointialueista annetulla lailla on perustettu erilliset julkisoikeudelliset yhteisöt, hyvinvointialueet, järjestämään itsehallinnon puitteissa alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut. Hyvinvointialueet voivat lisäksi perustaa keskinäisin sopimuksin hyvinvointiyhtymiä.
 
Finanssivalvonta on aikeissa päivittää määräyksiä ja ohjeita 5/2019 siten, että hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät lisätään sen osioon 6.2.2 sellaisiksi alue- ja paikallishallinnon viranomaisiksi, joiden saamisia Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan voidaan käsitellä kuten saamisia valtioilta.
 
Lisäksi määräyksiä ja ohjeita tullaan samassa yhteydessä päivittämään siten, että niissä otetaan huomioon muuttunutta sijoituspalveluyhtiölainsäädäntöä sekä jo aikaisemmin säädettyä lakia vaihtoehtorahastojen hoitajista.
Målsättningar
Tavoitteena on päivittää määräyksiä ja ohjeita vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä määräysten ja ohjeiden lukujen 1, 2, 6 ja 14 osalta.
Liitteet:

Liite 1.pdf - Määräykset ja ohjeet 5/2019 muutosmerkinnöin

Tidtabell
Lausuntoaika päättyy 22.12.2021 klo 23.59. Lausuntopalaute julkaistaan arviolta tammikuussa 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntopyyntö koskee esitettyjä muutoksia määräysten ja ohjeiden lukuihin 1, 2, luvun 6.2.2 kohtaan (5) sekä lukuun 14. Nämä muutosesitykset on merkitty liitteeseen punaisilla muutosmerkinnöillä.

Kirjatkaa kohta, johon kommenttinne kohdistuu. Jos esitätte muotoiluehdotuksia, kirjatkaa myös perustelunne.
Valmistelijat
Lisätietoja: lakimies Aleksi Kaakinen (aleksi.kaakinen@finanssivalvonta.fi), 09 183 5338. 
Sändlista:
Finanssiala ry    
Kuntarahoitus Oyj    
Kuntien takauskeskus    
Suomen Pankki    
Valtiovarainministeriö