Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/580/2022

Svarstiden gick ut: 8.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen.
Bakgrund
I denna proposition föreslås det att lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, lagen om punktskatt på flytande bränslen samt punktskattelagen ändras.

Lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen ska enligt förslaget ändras så att skattestödet för hållbar biogas som används vid uppvärmning eller i arbetsmaskiner sänks. Det föreslås att beloppet av energiinnehållsskatten för hållbar uppvärmningsbiogas med avvikelse från den allmänna skattenivån på 10,33 euro per megawattimme för andra gasformiga drivmedel och uppvärmningsbränslen är 1,20 euro per megawattimme i enlighet med minimiskattenivån enligt energiskattedirektivet. Att en skattenivå som är lägre än för andra bränslen tillåts enligt EU-rätten baserar sig på gruppundantagsförordningen. Koldioxidskatten bestäms i enlighet med energiskattemodellen. Största delen av biogasen är befriad från koldioxidskatt.

Dessutom ändras lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen och lagen om punktskatt på flytande bränslen så att beskattningen av förnybara flytande eller gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung, det vill säga så kallade elektrobränslen, preciseras för att förtydliga vilken skattenivå som tillämpas på dem när de används i trafiken, vid uppvärmning eller i arbetsmaskiner. Skatten består på samma sätt som andra energiprodukter i enlighet med elektrobränslets egenskaper av energiinnehålls- och koldioxidskatt samt försörjningsberedskapsavgift. Det föreslås inga ändringar i beskattningen av väte, utan väte är fortfarande befriat från skatt.

I punktskattelagen görs det vissa lagtekniska ändringar.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelserna i 82 § 4 mom. i lagen om ändring av punktskattelagen samt lagen om ändring av lagen om ändring av punktskattelagen träder dock i kraft den 13 februari 2023.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att säkerställa ett förutsägbart och EU-rättsligt godtagbart sätt att främja produktionen och användningen av hållbar uppvärmningsbiogas.

Ett ytterligare syfte med propositionen är att samordna energibeskattningen av elbränslen med distributionsskyldigheten och samtidigt klargöra vilken skattenivå som ska tillämpas på dem.
Länkar:

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM004:00/2022 - linkki säädösvalmisteluhankkeen verkkosivuille

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM004:00/2022 - länk till lagberedningsprojektets webbplats

https://vm.fi/-/biokaasun-ja-sahkopolttoaineiden-verotukseen-muutoksia - VM:n tiedote 16.6.2022: Biokaasun ja sähköpolttoaineiden verotukseen muutoksia

https://vm.fi/-/biokaasun-ja-sahkopolttoaineiden-verotukseen-muutoksia?languageId=sv_SE - FMs pressmeddelande 16.6.2022: Ändringar i beskattningen av biogas och elektrobränsle

Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas senast den 8 augusti 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas senast den 8 augusti 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.

För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Tilläggsinformation:

Lagstiftningsråd Leo Parkkonen, tfn 02955 30372, leo.parkkonen(at)gov.fi (på plats fr.o.m. 5.7.)

Skatteexpert, Jussi Kiviluoto, tfn 02955 30331, jussi.kiviluoto(at)gov.fi (på plats till 2.7.)

Skatteexpert, Ella Luikku, tfn 02955 30091, ella.luikku(at)gov.fi (på plats till 5.7.)
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Autoalan keskusliitto ry    
Autotuojat- ja teollisuus ry    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Fingrid Oyj    
Fortum Oyj    
Gasgrid Finland Oy    
Gasum Oy    
Helen Oy    
Kaupan liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Lappeenrannan yliopisto LUT    
liikenne- ja viestintäministeriö    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Oulun yliopisto    
Paikallisvoima ry    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Ilmastopaneeli    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknisen Kaupan liitto ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tulli    
työ- ja elinkeinoministeriö    
VATT    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
VTT    
ympäristöministeriö    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Ämnesord

biokaasu

sähkö

valmisteverotus

punktbeskattningen

el

biogas

polttoaine

bränsle