Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Konkurssilain tarkistaminen

Konkurssilain tarkistaminen

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 25/41/2015

Svarstiden gick ut: 28.5.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriö asetti 14.10.2015 työryhmän valmistelemaan ensi vaiheessa EU:n uudelleenlaaditun maksukyvyttömyysasetuksen edellyttämät muutokset lainsäädäntöön sekä toisessa vaiheessa selvittämään kansallisia konkurssilain muutostarpeita. Työryhmä luovutti työnsä ensimmäistä vaihetta koskevan mietinnön kesäkuussa 2016, minkä jälkeen myös sitä koskeva hallituksen esitys on annettu ja lait vahvistettu. Toisessa vaiheessa toimeksiantona oli erityisesti tarkastella mahdollisuuksia yksinkertaistaa konkurssimenettelyä ja selvittää sähköisen asianhallintajärjestelmä Kostin mahdollisesti vaatimat muutokset lainsäädäntöön sekä arvioida, tulisiko ympäristövastuiden asemaa konkurssissa selkeyttää, ja ehdottaa tarvittaessa ratkaisua. Lisäksi työryhmän tuli arvioida julkisselvityksen toimivuutta ja sitä, liittyykö konkurssimenettelyyn muita muutostarpeita. Työryhmän toimikausi päättyi 31.3.2018.
Linkit
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 28.5.2018.
Svarsanvisningar för mottagare

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä ”Konkurssilain tarkistaminen”.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, oikeusministeriö, puh. 02951 50502, etunimi.sukunimi@om.fi
Lainsäädäntösihteeri Tuukka Vähätalo, oikeusministeriö, puh. 02951 50240, etunimi.sukunimi@om.fi

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Sändlista:
Auktorisoidut Lakimiehet ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Espoon käräjäoikeus    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finnvera Oyj    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin ulosottovirasto    
Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaivosteollisuus ry    
Kemianteollisuus ry    
Keskuskauppakamari    
konkurssiasiamies    
korkein hallinto-oikeus    
korkein oikeus    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
OP Ryhmä    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
professori Tapio Määttä    
professori Tuula Linna    
sisäministeriö    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen perimistoimistojen liitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Suomen Vuokranantajat ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf    
Säteilyturvakeskus STUK    
Teknologiateollisuus ry    
tietosuojavaltuutettu    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnanvoudinvirasto    
valtiovarainministeriö    
Vantaan käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Verohallinto    
Vuokralaiset VKL ry    
ympäristöministeriö    
Ympäristövakuutuskeskus    
Öljy- ja biopolttoaineala ry    
Asiasanat

maksukyvyttömyysmenettely

konkurssi

ympäristöoikeus