Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö: Luonnos HE:ksi laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja laiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö: Luonnos HE:ksi laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja laiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6619/2019, TEM061:00/2019

Svarstiden gick ut: 4.11.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmistunut luonnos hallituksen esitykseksi laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja laiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys on tarkoitus käsitellä kiireellisenä ja tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle marraskuun lopussa 2019. Tavoitteena on, että lainmuutokset tulisivat voimaan 1.1.2020.
Bakgrund
Maakaasumarkkinalaki (587/2018) avaa Suomen maakaasumarkkinat kilpailulle 1.1.2020 alkaen. Kilpailulle avattavien maakaasumarkkinoiden edellyttämän vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon ratkaisuksi säädettiin maakaasumarkkinalaissa järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan ylläpitämään ns. datahubiin perustuva keskitetyn tiedonvaihdon malli. Maakaasukaupan keskitetty tiedonvaihtoratkaisu on valmis otettavaksi käyttöön maakaasumarkkinoiden avautuessa. Keskitetty tiedonvaihto kattaisi vähittäismarkkinoiden keskeiset markkinaprosessit kuten toimittajan vaihtojen ja muuttojen edellyttämän tiedonvaihdon ja mittaustietojen välityksen sekä jakeluverkoissa toimivien vähittäismyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden maakaasutaseiden keskitetyn selvityksen. Maakaasukaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelut toteutettaisiin sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluja suppeampina. Loppukäyttäjät eivät käyttäisi itse maakaasukaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluja, vaan saisivat kulutustietonsa edelleen vähittäismyyjältään tai jakeluverkonhaltijaltaan. Henkilötietoina keskitetyssä palvelussa rekisteröitäisiin ainoastaan etäluennan piiriin kuuluvien muutaman tuhannen luonnollisen henkilön kulutustietoja. 
Målsättningar
Hallituksen esityksen tavoitteena on täsmentää maakaasukaupan keskitettyyn tiedonvaihtoon ja maakaasuntoimitusten selvitykseen liittyvää maakaasumarkkinalain sääntelyä. Lakiin on muun muassa tarpeen tehdä muutoksia, joilla tehdään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen henkilötietojen käsittelyä koskeviin säännöksiin kansallisia mukautuksia maakaasun vähittäismarkkinoiden yhtenäisen tiedonvaihdon mahdollistamiseksi.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään maanantaina 4. marraskuuta 2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Työ- ja elinkeinoministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Valmisteluaikataulusta johtuen ministeriö suhtautuu pidättyvästi mahdollisiin lisäaikapyyntöihin.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriössä antavat hallitusneuvos Arto Rajala (p. 029 506 4828) ja erityisasiantuntija Kanerva Sunila (p. 0295 047 138).
Sändlista:
Baltic Connector Oy    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija Gasum Oy    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Oikeusministeriö    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Viestintävirasto    
Asiasanat

maakaasumarkkinat

maakaasumarkkinalaki