Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta (EU:n pakettiasetuksen kansallinen täytäntöönpano)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta (EU:n pakettiasetuksen kansallinen täytäntöönpano)

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/150/03/2019

Svarstiden gick ut: 28.5.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi postilakia. Postilakiin ehdotetaan lisättäväksi rajatylittävistä pakettipalveluista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (pakettiasetus) edellyttämät täydentävät kansalliset säännökset. Asetus velvoittaa jäsenmaat säätämään kansallisesti asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista. Esityksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto toimisi toimivaltaisena viranomaisena.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 23 päivänä marraskuuta 2019.
 
Bakgrund
Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 18.4.2018 asetuksen rajatylittävistä pakettipalveluista (asetus (EU) 2018/644). Asetus koskee kansallisia sääntelyviranomaisia ja niitä pakettipalveluja tarjoavia yrityksiä, joilla on yli 50 työntekijää, joko suoraan tai alihankkijoiden kautta, ja jotka ovat sijoittuneet useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon. Asetuksella lisätään hintojen avoimuutta, tehostetaan viranomaisvalvontaa ja edistetään kilpailua EU:n sisäisillä pakettimarkkinoilla.

Asetusta on sovellettu 22 päivästä toukokuuta 2018, lukuun ottamatta 8 artiklaa, jota sovelletaan 23 päivästä marraskuuta 2019, johon mennessä asetusta täydentävät kansalliset säännökset tulee saattaa voimaan. Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 288 artiklan mukaan asetus pätee yleisesti. Se on kaikilta osin velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Målsättningar
Hallituksen esityksellä varmistettaisiin pakettiasetuksen tehokas soveltaminen Suomessa. 
Liitteet:
Tidtabell
Lausuntokierros alkaa 7.5.2019 ja päättyy 28.5.2019. 
Valmistelijat
Valmistelija:
Eero Salojärvi, suunnittelija, liikenne- ja viestintäministeriö
sähköposti: eero.salojarvi@lvm.fi
puh.: 050 514 5930
 
Sändlista:
Aikakauslehtien liitto ry    
A-Lehdet Oy    
Alma Media Oyj    
Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML ry    
Bring    
Bring    
DB Schenker    
DHL    
DHL    
DHL    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Esa Jakelut    
Fedex    
Fedex    
Finanssialan keskusliitto ry    
GLS-Finland    
GLS-Finland    
HSS Media – bolagen Ab    
Ilves Jakelu Oy    
Jakeluyhtiö Suomi    
Journalistiliitto    
Kaakon Viestintä Oy    
Kaleva Oy    
Kaukokiito    
Kaupan keskusliitto    
Keskisuomalainen Oyj    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Logistiikkayritysten liitto ry    
Lounais-Suomen Tietojakelu Oy    
Marva Media Oy    
Oikeusministeriö    
Oy Matkahuolto Ab    
Oy Matkahuolto Ab    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Posten Åland Ab    
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry    
Posti Oy    
Posti Oy    
PostNord    
PostNord    
R-kioski    
Sanoma Oyj    
Sanomalehtien liitto ry    
Savon Jakelu Oy    
SLP Jakelu Oy    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen kuluttajaliitto ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen kylätoiminta ry    
Suomen Suoramainonta    
Suomen Yrittäjät    
Tietosuojavaltuutettu    
TiTietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto    
TNT    
TS-Yhtymä Oy    
Tullihallitus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
UPS    
UPS    
Valtioneuvoston kanslia    
Asiasanat

Postilaki

Rajatylittävät pakettipalvelut

Posti