Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av personalfondslagen

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av personalfondslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/28637/2021

Svarstiden gick ut: 11.10.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

I denna proposition föreslås det att personalfondslagen ändras. Det föreslås att förutsättningarna för att bilda en personalfond görs mindre strikta och att en personalfond får bildas, om antalet personer i anställningsförhållande till företaget eller dess resultatenhet regelbundet är minst fem och omsättningen eller motsvarande avkastning vid bildandet av fonden är 100 000 euro. För närvarande är kravet på antalet anställda tio och på omsättningen 200 000 euro. Dessutom föreslås det vissa andra ändringar i lagen, så att den bättre ska kunna tillämpas också i små personalfonder.

I personalfondslagen föreslås också sådana behövliga ändringar som har konstaterats i personalfondspraxis och som förtydligar förvaltningen av personalfonderna. I lagen föreslås det även att en anmälan om lyftande av fondandel kan göras före värdebestämningsdagen. Dessutom skapas i lagen möjlighet att överföra fondandelen till en annan personalfond vid byte av arbetsplats. Med tanke på de situationer där en medlem själv kan påverka valet av investeringsobjekt för sin fondandel föreslås det i lagen möjlighet att i fondens stadgar bestämma att värderegleringar i en medlems medlemsandelskapital eller i en del av det ska läggas till varje medlems fondandelar i enlighet med de faktiska värderegleringarna i investeringsobjekten. Enligt förslaget får i fortsättningen en personalfond också bildas i anslutning till välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna.

I propositionen föreslås det dessutom vissa smärre ändringar som hänför sig till författningsöversyn.

Lagen avses träda i kraft den 1 april 2023. 

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in era utlåtanden senast den 11 oktober 2022.

 
Beredare
Ytterligare information om ärendet ges av
Nico Steiner, regeringsråd, tfn 029 504 9001
Mari Hankaankorpi, specialsakkunnig, tfn 029 504 7331
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi.

 
Sändlista:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssiala ry    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Perheyritysten liitto ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen henkilöstörahastot ry    
Suomen tilintarkastajat    
Suomen yrittäjät    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Valtiovarainministeriö    
Yhteistoiminta-asiamies