Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Määräysluonnos: Taksamittarin tekniset vaatimukset

Määräysluonnos: Taksamittarin tekniset vaatimukset

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/423523/03.04.03.00/2020

Svarstiden gick ut: 8.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintävirasto on määrännyt taksamittarin tarkemmista teknisistä vaatimuksista voimassa olevan ajoneuvolain (1090/2002) nojalla autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista annetussa määräyksessä (TRAFICOM/420030/03.04.03.00/2019). Kyseiseen määräykseen viitataan myös kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä (TRAFI/147282/03.04.03.00/2018).

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta (HE 176/2020 vp) esitetään, että taksamittarin käytöstä säädettäisiin jatkossa ajoneuvolain sijasta liikenteen palveluista annetussa laissa (320/2017). Ehdotetun liikenteen palveluista annetun lain 152 §:n 2 momentin mukaan, jos taksimatkasta ei ole sovittu kiinteää hintaa, on matkan hinnan perustuttava kuljettuun matkaan ja matkaan käytettyyn aikaan, ja hinnan määrityksessä on käytettävä taksamittaria. Saman momentin mukaan Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat tekniset määräykset hinnan määrityksessä käytettävästä taksamittarista.

 
Målsättningar
Määräysluonnoksessa esitetään siirrettäväksi taksamittarin teknisiä vaatimuksia koskevat määräykset omaan määräykseensä, jota sovellettaisiin kaikkiin taksiliikenteessä käytettäviin ajoneuvoihin, joissa olisi eduskunnan käsiteltävänä olevan liikenteen palveluista annetun lain 152 §:n 2 momentin mukaan käytettävä taksamittaria. 
Linkit

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_176+2020.aspx - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta (HE 176/2020 vp)

Liitteet:

Määräys taksamittari (1).pdf - FI määräysluonnos taksamittarin tekniset vaatimukset

SV taksamittarimääräys (2).pdf - SV utkast till föreskrift om tekniska krav på taxametrar

Perustelumuistio taksamittarimääräys lausuntokierros (1).pdf - Määräysluonnoksen perustelumuistio

Tidtabell
Määräys on riippuvainen eduskunnan käsiteltävänä olevan lakiehdotukseen sisältyvien säännösten hyväksymisestä ja voimaan tulosta.  

Liikenne- ja viestintävirasto pyytää toimittamaan lausunnot osoitteessa lausuntopalvelu.fi viimeistään perjantaina 8.1.2021. Huomaattehan, että lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia.
 ​


 
Svarsanvisningar för mottagare
Mikäli lausunnonantaja katsoo, että annettava lausunto sisältää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin nojalla salassa pidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassa pidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/370012/03.04.03.00/2020.
 
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen, timo.karkkainen(at)traficom.fi, puh.0295 34 5380

Lakimies Aino Still, aino.still(at)traficom.fi, puh. 0295 34 6425 (poissa 10.12.2020 alkaen)