Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringsproposition med förslag till lagstiftning om genomförande av arbetsvillkorsdirektivet och lagstiftning som förbättrar ställningen för arbetstagare med varierande arbetstid

Utkast till regeringsproposition med förslag till lagstiftning om genomförande av arbetsvillkorsdirektivet och lagstiftning som förbättrar ställningen för arbetstagare med varierande arbetstid

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/21883/2020

Svarstiden gick ut: 21.1.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om ert utlåtande om bifogade betänkande, som innehåller ett utkast till regeringsproposition med förslag till lagstiftning om genomförande av det s.k. arbetsvillkorsdirektivet och lagstiftning som förbättrar ställningen för arbetstagare med varierande arbetstid. Vi ber er vänligen lämna in era yttranden senast den 21 januari 2022.

I propositionen föreslås det att arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal, arbetstidslagen, lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart, lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden samt lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen ändras. Till följd av ändringarna föreslås det att vissa parallella bestämmelser om arbetsgivares skyldighet att informera upphävs i lagen om pension för arbetstagare och lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Genom de föreslagna ändringarna genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen. Genom propositionen fastställs dessutom utifrån regeringsprogrammet etableringen av arbetstiden i avtal med varierande arbetstid.
Bakgrund
Propositionen har beretts i två olika arbetsgrupper. 

De ändringar som följer av genomförandet av arbetsvillkorsdirektivet har beretts i en trepartsarbetsgrupp tillsatt av arbets- och näringsministeriet den 5 november 2020. I arbetsgruppen ingick utöver företrädare för arbets- och näringsministeriet också företrädare för social- och hälsovårdsministeriet, Statens arbetsmarknadsverk, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Finlands näringsliv rf, Företagarna i Finland rf, FFC rf, STTK rf, Akava rf och Kyrkans arbetsmarknadsverk. 

Den lagstiftningshelhet som gäller etableringen av varierande arbetstid och baserar sig på statsminister Sanna Marins regeringsprogram har beretts i en underarbetsgrupp för lagstiftning på trepartsbasis som lyder under ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen. I arbetsgruppen ingår utöver företrädare för arbets- och näringsministeriet också motsvarande aktörer som i den ovannämnda gruppen. 

I arbetsgruppens betänkande ingår ett gemensamt uttalande av Finlands näringsliv rf, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och Kyrkans arbetsmarknadsverk, ett uttalande av Företagarna i Finland rf samt ett gemensamt kompletterande uttalande av löntagarnas centralorganisationer FFC rf, STTK rf och Akava rf. Bifogat finns dessutom ett kompletterande uttalande av STTK rf om den bestämmelse som gäller etableringen av varierande arbetstid.
Länkar:

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM117:00/2020 - TEM:n hankesivu (Työehtodirektiivin täytäntöönpanon valmistelu)

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in era utlåtanden senast den 21 januari 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.
För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur tjänsten tas i bruk kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information om ärendet ges av
Nico Steiner, regeringsråd, tfn 029 504 9001
Elli Nieminen, specialsakkunnig, tfn 029 504 8247
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi.
Sändlista:
Akava ry    
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry    
Autoliikenteen työnantajaliitto ry    
AVI Työsuojelun vastuualue; Etelä-Suomi    
AVI Työsuojelun vastuualue; Itä-Suomi    
AVI Työsuojelun vastuualue; Lounais-Suomi    
AVI Työsuojelun vastuualue; Länsi- ja Sisä-Suomi    
AVI Työsuojelun vastuualue; Pohjois-Suomi    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL ry    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Metsäteollisuus ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen Merimies-Unioni    
Suomen Varustamot    
Suomen Yrittäjät    
VM/Valtion työmarkkinalaitos    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

työlainsäädäntö

työsopimuslain muuttaminen

työehtodirektiivi

vaihteleva työaika