Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Kansainvälisten taloussuhteiden ja kehitysyhteistyön selonteko

Kansainvälisten taloussuhteiden ja kehitysyhteistyön selonteko

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/29084/2023

Svarstiden gick ut: 8.11.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Ulkoministeriö on käynnistänyt kansainvälisiä taloussuhteita ja kehitysyhteistyötä käsittelevän selonteon laatimisen.

Hallitusohjelman mukaan ”Hallitus laatii viimeistään keväällä 2024 Suomen kansainvälisten taloussuhteiden ja kehitysyhteistyön selonteon. Selonteossa asetetaan tavoitteet sekä määritellään tarvittavat toimenpiteet ja niiden seuranta. Selonteko sisältää linjaukset Suomen suhteista kehittyviin maihin.”. Lisäksi ”Hallitus linjaa osana kansainvälisen talous- ja kehitysyhteistyön selontekoa kehityspolitiikan painopisteistä ja laatii kehitys- yhteistyörahoitukselle useamman vaalikauden mittaisen suunnitelman.”.
 
Bakgrund
Kauppa- ja kehityspolitiikka ovat kiinteä osa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Vuonna 2021 laaditussa kehitys- politiikan ylivaalikautisessa selonteossa ja vuonna 2012 laaditussa valtioneuvoston periaatepäätöksessä taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelmasta on esitelty Suomen pitkäaikaisia periaatteita, arvoja ja tavoitteita, jotka tuovat työllemme jatkuvuutta. Suomen kauppapolitiikalla ja kehitysyhteistyöllä on perinteisesti tuettu suotuisan toimintaympäristön luomista ja perusedellytyksiä maailmassa ml. kehittyvissä maissa. Maailmantilanteen muutosten myötä toimintaa on kohdennettava entistä tarkemmin. Tätä varten kartoitamme näkemyksiä ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia tiiviin ja toimintaorientoituneen selonteon valmistelussa hyödynnettäviksi.
Målsättningar
Erityisesti toivoisimme näkemyksiänne seuraaviin kysymyksiin:
 
  • Miten Suomen tulisi mukauttaa toimintaansa taloudellisissa ulkosuhteissa ja/tai kehitysyhteistyössä vastataksemme muutoksiin kansainvälisessä toimintaympäristössä?
  • Mitä uusia, konkreettisia toimia tai painotuksia kauppapolitiikassa tai taloudellisissa ulkosuhteissa tulisi ottaa käyttöön, jotta Suomen intressien edistämisessä oltaisiin vaikuttavampia?
  • Suomi on tunnettu kestävän kehityksen mallimaana. Miten voisimme paremmin hyödyntää suomalaista osaamista ja mainettamme suhteessa kehittyviin maihin? Miten tuemme työtä kehitysyhteistyön keinoin hallitusohjelman mukaisesti?
  • Millainen yhdistelmä taloudellisten ulkosuhteiden ml. kauppapolitiikan ja toisaalta kehitysyhteistyön keinoja soveltuisi parhaiten hyödynnettäväksi suhteissamme kehittyviin talouksiin?
Tidtabell
Vastaukset pyydetään toimittamaan  7.11.2023  mennessä, kommentointipyyntö sulkeutuu lausuntopalvelussa 8.11.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Huomaattehan, että lausuntopalveluun toimitetut lausunnot ovat julkisia. Pyydämme toimittamaan lausunnot alaotsikoiden alle aiheittain jaoteltuna. 
Valmistelijat
Valmistelijat ulkoministeriön kansainvälisen kaupan osastolla ja kehityspoliittisella osastolla tavoitat osoitteesta: talkytselko@gov.fi
 
Sändlista:
Jukka Peltonen