Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av partilagen och lagen om kandidaters valfinansiering

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av partilagen och lagen om kandidaters valfinansiering

Svarstiden gick ut: 18.9.2015

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Bakgrund
I denna proposition föreslås det att partilagen och lagen om kandidaters valfinansiering ändras. Tillsynen över användningen av understöd (nedan partibidrag) som betalas med stöd av partilagen ska enligt förslaget överföras från justitieministeriet till Statens revisionsverk. Partibidrag kan i fortsättningen utöver till riksdagspartier även betalas till partier som får ett nationellt understöd på minst två procent i riksdagsvalet. Ett parti som får partibidrag ska enligt förslaget inte heller avföras ur partiregistret även om det inte fått ett mandat i riksdagen vid två på varandra följande riksdagsval. Enligt förslaget slopas bestämmelserna i partilagen om att fördelningsgrunden för statsunderstöd ska justeras om minst hälften av de riksdagsledamöter som företräder ett parti avstår från att i riksdagen företräda detta parti. Vidare föreslås det att Statens revisionsverks rätt till revision vid presidentval ska utvidgas till att omfatta stödföreningarna. Skyldigheten att redovisa valfinansieringen ska vid Europaparlamentsval utvidgas till att omfatta även den andra ersättaren. Propositionen syftar till att klargöra lagstiftningen, precisera redovisningen, säkerställa en oberoende tillsyn och förbättra den ekonomiska ställningen för partier som fått mindre understöd i valet. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016.

Ärendets diarienummer är JM 13/021/2014. 
Bilagor:
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas in senast den 18 september 2015 i första hand via denna tjänst eller per e-post justitieministeriet@om.fi
Beredare
Överinspektör Heini Huotarinen, justitieministeriet, tfn 02951 50127, förnamn.efternamn(a)om.fi
Sändlista:
Kansallinen Kokoomus r.p.    
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p.    
Ministeri Lauri Tarasti    
Perussuomalaiset r.p.    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kommunistinen Puolue - Finlands Kommunistiska Parti r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.    
Svenska folkpartiet i Finland r.p.    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vasemmistoliitto r.p.    
Vihreä liitto r.p.    
Ämnesord

Vaalit

Val

Puolueet

Vaalirahoitus

Puoluetuki

Partier

Valfinansiering

Partibidrag