Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Säteilyturvakeskuksen määräys säteilylähteiden käytönaikaisesta säteilyturvallisuudesta

Säteilyturvakeskuksen määräys säteilylähteiden käytönaikaisesta säteilyturvallisuudesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: 3/0008/2018

Svarstiden gick ut: 14.6.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Määräys vastaa sisällöltään säteilylähteiden käytönaikaista säteilyturvallisuutta koskevien osien osalta lukuisia Säteilyturvakeskuksen ohjeita ja päätöksiä.
Bakgrund
Säteilylailla ja sen nojalla annettavilla säännöksillä toimeenpannaan 5 päivänä joulukuu-ta 2013 annettu neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom turvallisuutta koskevien perus-normien vahvistamisesta ionisoivalta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi se-kä direktiivien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom, ja 2003/122/Euratom kumoamisesta, jäljempänä säteilyturvallisuusdirektiivi.
Säteilyturvallisuusdirektiivissä annetaan yksityiskohtaisia vaatimuksia säteilylähteiden käytönaikaisesta turvallisuudesta. Tämän määräyksen kannalta keskeisiä direktiivin säännöksiä ovat: 60 artikla terveydenhuollon säteilylaitteista, 78 artikla säteilylaitteita koskevista tiedoista, 85 – 87 artiklat radioaktiivisten umpi- ja avolähteiden valvonnasta, 89 artikla säteilylähteiden kirjanpidosta sekä 91 artikla ja liitteet XV ja XVI korkea-aktiivisten umpilähteiden valvonnasta.
Målsättningar
Keskeisenä tavoitteena on saattaa säteilylähteiden käytönaikaista säteilyturvallisuutta koskeva määräys vastaamaan uuden säteilylain säännöksiä. Lisäksi tavoitteena on korvata lukuisissa ST-ohjeissa esitettyjä yksityiskohtaisia toimialakohtaisia vaatimuksia yleisimmin sovellettavilla tavoiteperäisillä vaatimuksilla.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan Säteilyturvakeskukselle viimeistään 14.6.2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Säteilyturvakeskus pyytää lausuntoanne "Säteilyturvakeskuksen määräyksestä säteilylähteiden käytönaikaisesta säteilyturvallisuudesta". Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Säteilyturvakeskus pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa määräysehdotuksesta antaa johtava asiantuntija Mika Markkanen, puh. 09 759 88 228, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi ja johtava asiantuntija Ritva Bly, puh. 09 759 88 530, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi
Sändlista:
Borealis Polymers Oy    
Cityterveys Oy    
Dekra Industrial Oy    
Docrates Oy    
Fortum Power and Heat Oy    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Helsingin yliopisto, Kemian laitos    
Inspecta Oy    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos    
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lääketieteellinen Radioisotooppiyhdistys ry    
Lääkäriliitto    
MAP Medical Technologies Oy    
Mehiläinen Oy    
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Radiografia ja sädehoito    
Oulun ammattikorkeakoulu, Radiografia ja sädehoito    
Oy Indmeas Industrial Measurements Ab    
PET-keskus, Radiokemian laboratorio    
Pihlajalinna Oyj    
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjola sairaala, laatumestari Raili Heikkinen    
Sairaalafyysikot ry    
Sonar Oy    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SSAB Europe Oy    
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen Kardiologinen Seura ry    
Suomen Onkologiayhdistys ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Radiologiyhdistys    
Suomen Röntgenhoitajaliitto ry    
Suomen Terveystalo Oyj    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Tampereen ammattikorkeakoulu, Radiografia ja sädehoito    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden Voima Oyj TVO    
Terrafame Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)    
UPM-Kymmene Oyj    
Valmet Automation Oy    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Åbo Akademi    
Asiasanat

Säteilylähde

umpilähde

korkea-aktiivinen

käytönaikainen säteilyturvallisuus