Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ålandsarbetsgruppens betänkande med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland

Ålandsarbetsgruppens betänkande med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3796/2023

Svarstiden gick ut: 11.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om utlåtanden angående Ålandsarbetsgruppens betänkande med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland. 
Bakgrund
Ändringsbehovet av självstyrelselagen för Åland föranleds av förvaltningsreformer i riket och på Åland. Av grundlagsutskottets utlåtanden (GrUU 18/2022 rd - RP 56/2021 rd och 72/2022 rd - RP 190/2022 rd) framgår ett skyndsamt behov av att ändra nuvarande självstyrelselag som en följd av välfärdsområdesreformen. Regleringen ska vara heltäckande så att myndigheternas befogenheter är tydliga och att det inte uppstår luckor i regleringen.

Ålandsarbetsgruppen förslår ändringar i självstyrelselagen utgående från grundlagsutskottets utlåtanden. Det föreslås att förvaltningsbehörigheten för bekämpning av smittsamma sjukdomar hos människor och husdjur samt gifter ändras så att den motsvarar den verkliga uppgiftsfördelningen mellan landskapet Åland och berörda myndigheter i riket. Man sörjer likaså för att hälso- och sjukvården på Åland får tillräckliga befogenheter till den del den sköter andra uppgifter enligt rikslagstiftning. Den närmare uppgiftsfördelningen mellan landskapet och myndigheter i riket avses för Åland bli konkretiserad i överenskommelseförordningar.

Dessutom föreslås det att lagstiftningsbehörigheten för administrativa ingrepp i den personliga friheten inom rättsområdena hälso- och sjukvård och socialvård, vilka hör till landskapets lagstiftningsbehörighet, överflyttas från riket till landskapet. Ett tredje förslag är att utveckla nuvarande bestämmelse om hörande av landskapet över lagförslag som är av särskild betydelse för det med ett tillägg om samråd under lagberedningen.

Arbetsgruppen kunde inte i det här skedet nå enighet rörande de ekonomiska konsekvenserna av dess förslag till en regeringens proposition för ändring av självstyrelselagen.

Ålandsarbetsgruppens arbetsspråk är svenska. Betänkandet har översatts till finska.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna in utlåtandena senast 11.3.2024
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas in senast den 11 mars 2024 kl. 16.15 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

Den som lämnar ett utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Ytterligare information om hur man använder utlåtandetjänsten ges av systemadministratörerna på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi. Vi ber de ministerier som använder VAHVA föra utlåtandet också under ärende VN/3796/2023 i VAHVA.

Utlåtanden kan också lämnas in per e-post till justitieministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo.om@gov.fi. I de utlåtanden som sänds per e-post ber vi er använda diarienummer VN/3796/2023 som referens.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

Utlåtanden från statliga myndigheter skall finnas även på svenska. 

 
Beredare
Lagstiftningsråd Janina Groop-Bondestam 
förnamn.efternamn@gov.fi tfn. 029 150 334
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Fimea    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeuskansleri    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Ruokavirasto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
THL    
Tukes    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Ålandsdelegationen