Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av vuxenutbildningsstöd, yrkesexamensstipendium och alterneringsledighet

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av vuxenutbildningsstöd, yrkesexamensstipendium och alterneringsledighet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23407/2023

Svarstiden gick ut: 5.1.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Genom denna proposition upphävs lagen om vuxenutbildningsförmåner och lagen om alterneringsledighet. Syftet med upphävandet av lagarna är att slopa vuxenutbildningsstödet, yrkesexamensstipendiet och systemet med alterneringsledighet. Till följd av att lagen om vuxenutbildningsförmåner och lagen om alterneringsledighet upphävs görs det dessutom ändringar av teknisk natur i andra lagar. Syftet med propositionen är att minska de offentliga utgifterna och öka sysselsättningen. 

Propositionen hänför sig till den första tilläggsbudgetpropositionen för 2024 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagarna avses träda i kraft den 1 augusti 2024. Lagen om ändring av lagen om ordnande av arbetskraftsservice och lagen om ändring av 3 a § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna samt om närings-, trafik- och miljöcentralernas utvecklings- och förvaltningscenter avses dock träda i kraft den 1 januari 2025.
Bakgrund

 
Målsättningar
Esityksen tavoitteena on julkisten menojen säästyminen ja työllisyyden lisääntyminen. Aikuiskoulutustuen lakkauttamisen arvioidaan vähentävän julkisia menoja 175 miljoonalla eurolla vuodessa ja lisäävän työllisyyttä 10 000 työllisellä vuodessa. Vuorotteluvapaan lakkauttamisen arvioidaan vähentävän julkisia menoja 27 miljoonalla eurolla ja ammattitutkintostipendin 11, 5 miljoonalla eurolla vuodessa.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna ert utlåtande senast den 5.1.2024.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
 
Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi och i Hankeikkuna.
Beredare
Regeringssekreterare  Pekka Paaermaa, fornamn.efternamn@gov.fi.
Sändlista:
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Eläketurvakeskus    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund    
Helsingin Yliopisto/Koulutuksen arviointikeskus HEA    
Jyväskylän yliopisto/koulutuksen tutkimuslaitos KTL    
Kansaneläkelaitos    
Keva    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuntaliitto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Sivistystyönantajat    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Soste    
STTK ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI Ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Suomen Yrittäjät    
Säätiöt ja rahastot ry    
Tampereen yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työllisyysrahasto    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Työttömyyskassojen keskusjärjestö TYJ ry    
Valtiovarainministeriö    
Vapaa Sivistystyö ry