Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Miljöministeriet begär om utlåtande om utkast till Finlands kuststrategi

Miljöministeriet begär om utlåtande om utkast till Finlands kuststrategi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/25152/2023

Svarstiden gick ut: 15.9.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet begär om utlåtande om utkast till Finlands kuststrategi
 
Bakgrund


Kuststrategin preciserar visionen och åtgärderna för kusten i Finlands havsplan 2030. Kuststrategin tar sikte på år 2050. Åtgärderna i anslutning till verksamhetsmodellen sträcker sig till år 2030, men de gemensamma principerna och aktörsnätverket bör också återspeglas mot ändringar i verksamhetsmiljön åtminstone med fem års mellanrum. Kuststrategin är avsedd för att användas av intressentgrupperna och till stöd för deras inbördes samarbete.
Kuststrategin utarbetades genom ett omfattande samarbete med intressentgrupperna. De gemensamma principerna och TOP 10-utvecklingsåtgärderna är resultatet av intressenternas arbete.

 
Målsättningar
Syftet med kuststrategin är att främja en hållbar användning av kusten och att svara mot de hot som förlusten av naturens mångfald, klimatförändringen och föroreningarna medför. Kuststrategin styr och drar upp riktlinjer för den utveckling och planering som sker på kusten. Strategin fokuserar på perspektivet för en gemensam verksamhetsmodell: man identifierar de viktigaste intressentgrupperna och punkterna för samspel, platserna för att göra saker tillsammans och för informationsutbyte samt olika styrmedel. Innehållen och ansvaren i dessa gemensamma åtgärder konkretiseras på åtgärdskorten.

Strategin kommer att färdigställas under hösten. 
Länkar:
Tidtabell

Remisstiden är 6.7.2023 - 15.9.2023. 

 

 

Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna era utlåtanden på adressen utlåtande.fi. I utlåtandet ska anges identifieringskoden för lagberedningsprojektet VN/10844/2022. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande om de så önskar. 

Observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Tiina Tihlman
Konsultativ tjänsteman
Miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön
tiina.tihlman@gov.fi 
Sändlista:
Betoniteollisuus ry    
BirdlifeSuomi    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Vesienhoito    
Fingrid Kirjaamo    
Fintrafik    
Gasgrid    
Greenpeace    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Kirjaamo FMI    
Kirjaamo GTK    
Kirjaamo Luke    
Kirjaamo LVM    
Kirjaamo Metsähallitus    
Kirjaamo MMM    
Kirjaamo OKM    
Kirjaamo Riistakeskus    
Kirjaamo SM    
Kirjaamo Syke    
Kirjaamo TEM    
Kirjaamo Traficom    
Kirjaamo UM    
Kirjaamo VM    
Kirjaamo VNK    
Kirjaamo VTT    
Kirjaamo Väylävirasto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Mara    
Metsästäjäliitto    
MTK    
Museovirasto    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjamaan ELY-keskus/Vesienhoito    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Satakuntaliitto    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Satamat ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys    
Suomen Vapaa-ajankalastajat ry    
Suomen varustamot ry    
Uudenmaan ELY-keskus/Vesienhoito    
Uudenmaan liitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus/Merenhoito    
Varsinais-Suomen liitto    
Visit Finland    
WWF Suomi