Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande: Utbildningsstyrelsens föreskrift om om uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i enlighet med bilagan

Begäran om utlåtande: Utbildningsstyrelsens föreskrift om om uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i enlighet med bilagan

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-2147-2020

Svarstiden gick ut: 23.10.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Utbildningsstyrelsen ber om ert utlåtande om utkastet till föreskriften om uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning.
 
Bakgrund
nligt 60 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017) bestämmer Utbildningsstyrelsen vilka uppgifter som ska föras in i betygen och intygen och i bilagorna till dem. Utkastet till föreskriften har utarbetats i samarbete mellan sakkunniga på undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. Föreskriften ersätter Utbildningsstyrelsens föreskrift (OPH-54-2018) med bilagor, som har varit i kraft från och med 15.1.2018.
 
I lagen om yrkesutbildning (531/2017, 57–60 §) och förordningen om yrkesutbildning (673/2017, 14 § och 15 §) föreskrivs om betyg som utfärdas i yrkesutbildning. Ovan nämnda paragrafer har inte ändrats sedan 1.1.2018. Syftet med den nya föreskriften är att klargöra strukturen enligt följande:
 • För varje betygstyp finns en skild förteckning över de uppgifter som ska ingå i betyget
 • Författningarna presenteras som ett eget kapitel i början av föreskriften
 • Bilagan om hantering av sekretessbelagda uppgifter är ny
 • Examensbetyget och intyget över den studerandes kunnande finns i skilda kapitel
 • Verbala beskrivningar ingår inte i betygen ifall att bedömningen av kunnandet har anpassats
 • Texterna om avvikelse från kraven på yrkesskicklighet har reviderats
 • Ändringarna i referensramen för examina och övriga samlade kompetenser (F 120/2017) har beaktats
 • Uppgifterna om hänvisningar om erkännande av kunnande och texten om för grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen har preciserats
 • Hänvisningarna till yrkesutbildningens lagstiftning har uppdaterats.

Utbildningsstyrelsens reviderar anvisningarna för betyg i yrkesutbildningen i samband med den nya examensföreskriften. Anvisningarna gäller bl.a.
 • processen för utfärdandet av betyg
 • beräknandet av medeltal i betygen över yrkesinriktade examina
 • höjning av vitsord
 • hänvisningar som berör erkännande av kunnandet, anpassning av bedömning av kunnandet och avvikelse från kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandet senast 23.10.2020 på utlåtande.fi.
 
Utbildningsstyrelsen ordnar ett hörandetillfälle 21.10.2020 kl. 14–16 på nätet, där innehållet presenteras och det finns möjlighet till diskussion. En inbjudan sänds separat. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi begär utlåtande om följande:
 • strukturen och tydligheten i utkastet till föreskrift
 • beskrivningen av uppgifterna som ska antecknas i betygen och bilagorna till dem
 • uppgifterna om de hänvisningar som ska föras in i betygen
 • hantering av sekretessbelagda uppgifter.
Innehållet i betygsföreskriften och bilagan justeras utifrån utlåtandena. I justeringsfasen granskas även föreskriftens språk, så de som ger utlåtande kan koncentrera sig på innehållet i utkastet.

 
Beredare
Mer information ger undervisningsråden Markku Kokkonen (markku.kokkonen@oph.fi) och Tuija Laukkanen (tuija.laukkanen@oph.fi).
Sändlista:
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry    
Helsingin kaupunki    
Hengitysliitto ry    
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Lahden kansanopiston säätiö sr    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)    
Raahen koulutuskuntayhtymä    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä    
Solenovo Oy    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen kaupunki    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Työtehoseura ry    
Visma Public Oy    
Ämnesord

yrkesutbildning

betyg