Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om bedömningspromemorian om behoven att revidera Finnfund-lagen

Begäran om utlåtande om bedömningspromemorian om behoven att revidera Finnfund-lagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/179/2024

Svarstiden gick ut: 4.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Utrikesministeriet ber om utlåtanden om en bedömningspromemoria om behoven att revidera Finnfund-lagen. I bedömningspromemorian föreslås en totalreform av Finnfund-lagen. I promemorian föreslås bland annat att Finnfunds nuvarande verksamhetsområde ska utvidgas i samband med en totalreform av lagen, så att Finnfund i fortsättningen också kan finansiera företag som grundats någon annanstans än i ett utvecklingsland i det fall att finansieringen används för investeringar som genomförs i ett utvecklingsland. Företaget kan alltså vara grundat till exempel i Finland.

Dessutom föreslås det i bedömningspromemorian att det i den nya Finnfund-lagen ska förskrivas att Finnfund ska sköta vissa offentliga förvaltningsuppgifter, till exempel beviljande av statsunderstöd (124 § i grundlagen) och stödfunktioner som förbereder utrikesministeriets beslutsfattande. I bedömningspromemorian har man beslutat att föreslå att det grundas ett dotterbolag till Finnfund för skötseln av dessa offentliga förvaltningsuppgifter. Finnfunds företagsekonomiska investeringsverksamhet hålls däremot kvar i Finnfunds moderbolag. Som alternativa handlingsvägar har också modellen” ett enda bolag” och modellen ”ämbetsverk och bolag” utretts i bedömningspromemorian. Dessutom har andra lagändringsbehov som gäller Finnfund behandlats i promemorian.

Bakgrund
Utrikesministeriet tillsatte den 24 februari 2023 en arbetsgrupp för att bedöma och bereda ändringsbehoven i lagstiftningen om utvecklingssamarbete. En av lagstiftningshelheterna gäller behoven att revidera Finnfund-lagen. Behoven att ändra Finnfund-lagen utreddes i en underarbetsgrupp som bestod av representanter från utrikesministeriet, Finnfund, arbets- och näringsministeriet, Finnvera Abp och Business Finland. Behoven av ändring har sammanställts i den bifogade bedömningspromemorian.
Målsättningar

Syftet med förslagen i bedömningspromemorian är att uppdatera lagstiftningen om Finnfund. Målet är en ny Finnfund-lag som beaktar den förändrade verksamhetsmiljön, uppfyller kraven i grundlagen och möjliggör en utveckling av Finnfunds verksamhet.

Länkar:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=UM001:00/2024 - Projekt i statsrådets projektportal

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=UM004:00/2023 - Projekt för utvärdering av förändringar i utvecklingssamarbetets lagstiftning

Bilagor:

ARVIOMUISTIO FINNFUND_05022024.pdf - Arviomuistio (pdf)

Sammandrag_FINNFUND_svenska.pdf - Sammandrag på svenska

Tidtabell
Vänligen lämna in utlåtandena senast den 4 mars 2024 via tjänsten lausuntopalvelu.fi.
Svarsanvisningar för mottagare

Utrikesministeriet ber dem som nämns i sändlistan att lämna ett utlåtande om den bifogade bedömningspromemorian.

Även andra än de som uttryckligen har blivit ombedda har möjlighet att ge utlåtande. Vänligen lämna utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som finns i webbtjänsten lausuntopalvelu.fi.

Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på lausuntopalvelu.fi

Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi. Observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten lausuntopalvelu.fi.

Beredare

Ytterligare information ges av:
lagstiftningssekreterare Sara Piirainen (tfn +358 295 350 931, fornamn.efternamn@gov.fi)
överinspektör Oskar Kass (tfn +358 50 471 2099, fornamn.efternamn@gov.fi)
lagstiftningsråd Johanna Lahti (tfn +358295351709, fornamn.efternamn@gov.fi

Sändlista:
AKAVA    
Ammattiliitto Pro    
Business Finland    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Fingo ry    
Finnwatch    
Finnvera    
Ihmisoikeuskeskus    
Ilmastorahasto Oy    
JUKO    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
MTK    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Prof. emer. Olli Mäenpää    
Prof. Tuomas Ojanen    
Prof. Veli-Pekka Viljanen    
Puolustusministeriö    
Pääomasijoittajat ry    
SAK    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK    
Suomen Teollisuussijoitus Oy    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisen yhteistyön rahasto Oy    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
VATT    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

säädösvalmistelu

korkotukilainat

valtiontuki

Rahoitus

Finanssivalvonta

henkilöstö

kehitysyhteistyö

julkinen hallintotehtävä