Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitusta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Lausuntopyyntö hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitusta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10756/2021

Svarstiden gick ut: 31.7.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Teollisuuden Voima Oyj on toimittanut 14.5.2021 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisen arviointiselostuksen työ- ja elinkeinoministeriölle. Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arvio niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.
 
Työ- ja elinkeinoministeriö toimii hankkeen yhteysviranomaisena. Ministeriö pyytää lausunnot useilta viranomaisilta, yhteisöiltä ja vaikutusalueen kunnilta sekä varaa kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuuden lausuntojen ja mielipiteiden esittämiseen. Lausunnot ja mielipiteet otetaan huomioon yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä, joka koskee hankkeen merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Bakgrund
Arviointiselostuksessa tarkastellaan hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitusta Eurajoella Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella. Hyvin matala-aktiivinen ydinjäte sisältää vain hyvin vähäisiä määriä radioaktiivisia aineita, minkä vuoksi jäte voidaan loppusijoittaa maaperään rakennettavaan loppusijoitustilaan. Selostuksessa tarkastellaan kolmea ydinvoimalaitosalueella sijaitsevaa paikkavaihtoehtoa maaperäloppusijoitustilalle. Loppusijoitustilaan olisi mahdollista loppusijoittaa myös vähäisiä määriä muualla Suomessa syntyviä hyvin matala-aktiivisia jätteitä.
 
Vaihtoehtona maaperäloppusijoitukselle arviointiselostuksessa esitetään käytössä olevan, kallioperään rakennetun, matala- ja keskiaktiivisen voimalaitosjätteen loppusijoitustilan laajentamista.
 
Hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitustilan käyttöönotto vaatii toteutuakseen Säteilyturvakeskuksen myöntämän ydinenergialain (990/1987) 21 §:n mukaisen luvan. Mahdollisen maaperäloppusijoituksen on arvioitu käynnistyvän arviolta vuonna 2023–2024.
Målsättningar
Työ- ja elinkeinoministeriö ottaa lausunnot ja mielipiteet huomioon yhteysviranomaisen YVA-selostusta koskevassa perustellussa päätelmässä.
Linkit

http://www.tem.fi/hmaj-yva - Yhteysviranomaisen hankesivusto

Liitteet:
Tidtabell
Kansalaiset ja yhteisöt voivat esittää lausuntoja ja mielipiteitä hankkeesta työ- ja elinkeinoministeriölle 1.6.-31.7.2021 välisenä aikana. Yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmänsä kahden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.
Svarsanvisningar för mottagare

Lausunto tulee toimittaa viimeistään 31.7.2021. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot. Lausunto pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta, eikä sitä tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Käyttötukea saa myös osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. 

VAHVA-ministeriöiden täytyy lisäksi viedä lausunto VAHVAan sille asialle, johon lausunto liittyy.

Lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat julkisia. Palvelun käyttöehdot ja rekisteriseloste löytyvät etusivun alalaidasta.

Valmistelijat
Linda Kumpula, erityisasiantuntija
puh. 050 412 4425, linda.kumpula@tem.fi

Salla Palander, suunnittelija
puh. 050 415 6103, salla.palander@tem.fi
Sändlista:
AKAVA ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry ET    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Fennovoima Oy    
Fortum Oyj    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Museovirasto    
Nakkilan kunta    
Natur och Miljö rf    
Porin kaupunki    
Posiva Oy    
Puolustusministeriö    
Rauman kaupunki    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusliitto SAK ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät ry    
Säteilyturvakeskus    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

ympäristövaikutusten arviointiselostus

ydinenergia, ydinjätteet, ydinjätehuolto, ympäristövaikutusten arviointi