Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtiovarainministeriön asetukseksi Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2024

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtiovarainministeriön asetukseksi Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2024

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/30063/2023

Svarstiden gick ut: 24.11.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Avsikten är att som en ny förordning utfärda finansministeriets förordning om avgifter år 2024 för prestationer som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2024 och gälla till och med den 31 december 2024.

Finansministeriet ber er vänligen avge ett utlåtande om utkasten till förordning.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända utlåtandena till finansministeriet senast den 24.11.2023
Svarsanvisningar för mottagare
Finansministeriet ber er avge ett utlåtande om utkasten till förordning. Även andra än de som nämns nedan i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

Utlåtande lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlå-tande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausunto.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi
Beredare
Mer information ges av informationförvaltnigsråd Marjukka Ala-Harja (förnamn.efternamn@vm.fi, +359 2955 30489).
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Ahvenanmaa    
AMK rehtorineuvosto Arene ry    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eläketurvakeskus    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Finanssiala ry    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
HUS-sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
JATTK > nyk. Tyttömyyskassa Aaria    
JHL    
Jyväskylän yliopisto    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kehitysvammaliitto    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
KEVA    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Mielenterveyden keskusliitto    
Mielenterveysomaisten keskusliitto, FinFami    
Migri    
Muistiliitto    
Nuoret lesket ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rakennusalan työttömyyskassa    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ev.lut.kirkon kirkkohallitus    
Suomen ortodoksisen kirjon kirkkohallitus    
Suomen syöpäyhdistys    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Svenska handelshögskolan    
Taideyliopisto    
Tampereen yliopisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveydenhuollon työttömyyskassa    
Tulli    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan yliopisto    
Vakuutuskeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Ämnesord

Digi- ja väestötietovirasto

maksuasetus