Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om Fonden för en rättvis omställning, FRO, (Just Transition Fund)

Begäran om utlåtande om Fonden för en rättvis omställning, FRO, (Just Transition Fund)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2258/2021

Svarstiden gick ut: 16.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med regionala och nationella aktörer inlett beredningen av ett program för regional- och strukturpolitik i Finland (exkl. Åland) som medfinansieras av EU och som gäller den följande programperioden 2021–2027. Beredningen av programmet samordnas och harmoniseras av arbetsgruppen Koheesio 2021+ enligt partnerskapsprincipen samt av delegationen för förnyelse i regionerna. Beredningen grundar sig på Europaparlamentets och rådets förslag till förordning COM(2018) 375 samt förslagen till förordningar om Europeiska regionala utvecklingsfonden COM(2018) 372 och Europeiska socialfonden plus COM(2018) 382.  

I beredningen inkluderas nu även Fonden för en rättvis omställning, FRO, (Just Transition Fund), som grundar sig på Europaparlamentets och rådets förslag till förordning COM(2020) 22 final om inrättande av Fonden för en rättvis omställning. 
Bakgrund
Enligt förslaget till förordning ska finansiering från Fonden för en rättvis omställning tilldelas under programperioden 2021–2027 till ett särskilt mål ”som ska göra det möjligt för regioner och människor att hantera de sociala, ekonomiska och miljömässiga effekterna av omställningen till en klimatneutral ekonomi”.
 
Enligt förslaget till förordning fastställs hur programplaneringen ska gå till, inklusive identifieringen av territorier för intervention och motsvarande åtgärder, i dialog mellan kommissionen och varje medlemsstat. Programplaneringsprocessen kommer att styras genom den europeiska planeringsterminen. Dessa territorier måste vara de som påverkas mest negativt, sett till de ekonomiska och sociala konsekvenserna av omställningen, särskilt vad gäller förväntade förluster av arbetstillfällen och omvandlingen av produktionsprocesserna i de industriella anläggningar som har den högsta växthusgasintensiteten.
 
Arbets- och näringsministeriet leder beredningen av Finlands trefondsprogram (Eruf, ESF+ och FRO) Finland för förnyelse och kompetens för 2021–2027. I programmet bereds i partnerskap FRO-programdokument som grundar sig på territoriella omställningsplaner. Beredningen av omställningsplanerna har inletts i landskapen. Verksamhet som stöds i planen ska motiveras på basis av negativa socioekonomiska konsekvenser som minskningen eller nedläggningen av torvproduktion medför. Territoriella omställningsplaner inkluderas som bilagor till programdokumentet.
Målsättningar
I enlighet med lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program, den s.k. SMB-lagen (200/2005), ingår i beredningen av FRO-åtgärderna en bedömning av miljökonsekvenserna. Detta omfattar en utredning och bedömning av miljökonsekvenserna av genomförandet av programmet och de undersökta alternativen samt en miljörapport. Miljörapporten för hela programmet upprättas enligt SMB-lagen av arbets- och näringsministeriet.

I detta skede av beredningen av FRO-åtgärderna har allmänheten en möjlighet att framföra åsikter om utgångspunkterna, målen och beredningen av fonden och den miljörapport som utarbetas vid miljöbedömningen av fonden.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas in senast den 16.4. 2021 klockan 16.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas som svar på den begäran om utlåtande som lagts ut i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas per e-post eller post.
Den som vill lämna ett utlåtande ska registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om utlåtandetjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar.

Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på lausuntopalvelu.om@om.fi. Om det inte går att lämna utlåtandet via utlåtande.fi, kan utlåtandet också skickas till arbets- och näringsministeriets registratorskontor på kirjaamo@tem.fi.

Ange som referens på utlåtandet diarienummer VN/2258/2021.

Utlåtanden kan även lämnas av andra än dem som nämns i sändlistan. Alla inlämnade utlåtanden är offentliga och de läggs ut på utlåtande.fi.

 
Beredare
Ytterligare information om beredningen av miljöbedömningen lämnas av Helinä Yli-Knuutila, helina.yli-knuutila@tem.fi, specialsakkunnig vid arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7146
 
Ytterligare information om beredningen av Fonden för en rättvis omställning lämnas av Pasi Rantahalvari, pasi.rantahalvari@tem.fi, konsultativ tjänsteman vid arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7280
 
Ytterligare information om beredningen av programmet Finland för förnyelse och kompetens 2021–2027 lämnas av Jaana Valkokallio, jaana.valkokallio@tem.fi, konsultativ tjänsteman vid arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4932 
Sändlista:
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
STM    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Ympäristöministeriö