Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om Finlands behov att delta i förfarandet av miljökonsekvensbedömningen av havsbaserad vindkraftparken Bothnia Offshore Sigma i Sveriges ekonomiska zon

Begäran om utlåtande om Finlands behov att delta i förfarandet av miljökonsekvensbedömningen av havsbaserad vindkraftparken Bothnia Offshore Sigma i Sveriges ekonomiska zon

Diarienummer för begäran om utlåtande: SYKE/2023/2090

Svarstiden gick ut: 22.12.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finlands miljöcentral (Syke) har mottagit en underrättelse från Sveriges miljömyndighet (Naturvårdsverket) om inledande av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) i enlighet med FN/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (FördrS 67/1997, Esbokonventionen). Enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) är Finlands miljöcentral den behöriga myndigheten för Esbokonventionen i Finland.
Bakgrund
Njordr Offshore Wind AB planerar en havsbaserad vindkraftpark med en total installerad kapacitet om cirka 3 354 megawatt (MW) i Bottenhavet utanför Västernorrlands och Gävleborgs län i Sveriges ekonomiska zon. Projektområdet ligger cirka 98 kilometer från Finlands fastland. Projektets uppskattade årsproduktion är cirka 13,6 terawattimmar (TWh). Projektet består av högst 143 vindkraftverk och en installerad kapacitet varierar mellan 20–35 MW. Vindkraftverkens totalhöjd är 370 meter. Projektområdet är cirka 640 kvadratkilometer och havsdjupet inom projektområdet varierar mellan 40–75 meter. De individuella vindturbinerna knyts samman via ett internkabelnät som överför den producerade energin till havsbaserade transformatorstationer, där elektriciteten omvandlas och överförs till land via anslutningskablar. Projektet kan orsaka betydande skadliga gränsöverskridande miljökonsekvenser.
Målsättningar
Den projektansvarige har utarbetat ett samrådsdokument som motsvarar bedömningsprogrammet. Finska myndigheter, invånare och sammanslutningar har möjlighet att ge utlåtanden och framföra åsikter mellan 16.11.–22.12.2023. Finlands miljöcentral ber om utlåtanden och åsikter. Responsen bör särskilt fokusera på Finlands deltagande i MKB-förfarandet, projektets sannolikt betydande gränsöverskridande miljökonsekvenser för Finland samt innehållet i samrådshandlingarna. Om Finland meddelar att det deltar i MKB-förfarandet, kommer konsekvensbeskrivningen att göras tillgänglig för samråd och synpunkter i Finland i ett senare skede.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Skriftliga utlåtanden och åsikter ska skickas senast 22.12.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Synpunkter begärs genom tjänsten utlåtande.fi. För att lämna ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Du behöver inte skicka ditt utlåtande via e-post eller post. Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisningar. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alternativt kan synpunkter skickas till Finlands miljöcentral per e-post (kirjaamo@syke.fi) eller per post (Finlands miljöcentral, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors). Ange ärendenummer SYKE/2023/2090.

Begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
Beredare
Mer information ges överinspektör Laura Aitala-Martesuo, tfn 0295 251 325, laura.aitala-martesuo@syke.fi.
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus | Ålands landskapsregering    
BirdLife Suomi | BirdLife Finland    
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten    
Ilmatieteen laitos | Meteorologiska institutet    
Kristiinankaupunki | Kristinestad    
Liikenne- ja viestintäministeriö | Kommunikationsministeriet    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom | Transport- och kommunikationsverket Traficom    
Luonnonvarakeskus | Naturresursinstitutet    
Maa- ja metsätalousministeriö | Jord- och skogsbruksministeriet    
Metsähallitus | Forststyrelsen    
Suomen Ammattikalastajaliitto | Finlands Yrkesfiskarförbund    
Suomen luonnonsuojeluliitto | Finlands naturskyddsförbund    
Suomen riistakeskus | Finlands viltcentral    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland    
Väylävirasto | Trafikledsverket    
Ämnesord

Espoon sopimus

Esbokonventionen