Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö; hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö; hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5934/2021

Svarstiden gick ut: 13.4.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Sisäministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta viimeistään 13.4.2022.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin hallinnosta annettua lakia lisäämällä lakiin säännökset suojelupoliisin, keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin virkojen täytöstä. Esityksen mukaan suojelupoliisin virka tai virkasuhde voitaisiin täyttää niitä haettavaksi julistamatta, kun tehtävän luonne sitä välttämättä edellyttää. Keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin virkojen ja virkasuhteiden osalta vastaavasti voitaisiin menetellä tietyissä tarkasti rajatuissa tehtävissä.
Bakgrund
Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan uuden tiedustelulainsäädännön tehokas ja asianmukainen soveltaminen ja turvallisuusviranomaisten toimintakyky varmistetaan. 
Målsättningar
Esityksen tavoitteena on kehittää suojelupoliisin sekä keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin virkojen ja virkasuhteiden täyttömenettelyä koskevaa sääntelyä niiden tehtävien osalta, joissa siihen on asian luonteesta johtuva perusteltu tarve ja tästä johtuen mahdollistaa virkojen julkisen täyttömenettelyn lisäksi ei-julkinen menettely.  Esitys toteuttaa hallitusohjelman strategista kokonaisuutta Turvallinen oikeusvaltio Suomi. 
Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoa pyydetään viimeistään 13.4.2022. Vastaajia pyydetään huomioimaan, että kaikki lausunnot ovat julkisia. Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun
lausuntopyyntöön. Valtioneuvoston asianhallintajärjestelmä VAHVA:a käyttäviä ministeriöitä pyydetään toimittamaan lausunto suoraan VAHVA-asialle (VN/ 5934/2021).   Lausunto on mahdollista toimittaa myös sisäministeriön kirjaamoon (kirjaamo.sm@govsec.fi).  

Lausunnonantajia pyydetään merkitsemään lausunnon viitekenttään asian diaarinumero (VN/5934/2021).   

Lausuntopalvelua käytettäessä vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat tarvittaessa hallitusneuvos Johanna Hakala (suojelupoliisia koskevat asiat) puh. 0295 488 452 /(etunimi.sukunimi@govsec.fi) ja hallitusneuvos Riitta Aulanko (keskusrikospoliisia/paikallispoliisia koskevat asiat, paikalla 7.3.2022 lukien) puh. 0295 488 569 /(etunimi.sukunimi@govsec.fi).
Asiasanat

poliisi

virkasuhde

virkamies