Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten och vissa andra lagar

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten och vissa andra lagar

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/9256/2023

Svarstiden gick ut: 29.2.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten och vissa andra lagar.

I propositionen föreslås att i lagen om Folkpensionsanstalten görs behövliga ändringar för att uppdatera och precisera bestämmelserna om Folkpensionsanstaltens förvaltning och revision. Till lagen fogas också en bestämmelse om Folkpensionsanstaltens handräckning. 

Vidare föreslås att finansieringen av Folkpensionsanstaltens styrnings- och tillsynsuppgift i fråga om förskrivning av biologiska läkemedel ska separeras från fördelningen och finansieringen av Folkpensionsanstaltens övriga verksamhetskostnader.

I förmånslagarna föreslås vissa ändringar av teknisk natur.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 juni 2024.
Bakgrund
Den 19 februari 2021 tillsatte social- och hälsovårdsministeriet en parlamentarisk arbetsgrupp för att utreda behoven att ändra lagstiftningen om Folkpensionsanstalten (STM042:00/2021). Arbetsgruppen föreslog i sin slutrapport flera ändringar som gäller Folkpensionsanstaltens förvaltning.

Enligt regeringsprogrammet ändras lagen om Folkpensionsanstalten utifrån parlamentariskt arbete i fråga om Folkpensionsanstaltens förvaltning, och därtill så att Folkpensionsanstaltens tjänster kan tillhandahållas andra aktörer i samhället för att förbättra säkerheten och försörjningsberedskapen.

Dessutom känner man till vissa ändringsbehov av teknisk natur.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att genomföra skrivningen i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten.

Vidare är målet att ordna finansieringen av styrnings- och tillsynsuppgiften i fråga om förskrivning av biologiska läkemedel, så att den är separerad från fördelningen och finansieringen av Folkpensionsanstaltens övriga verksamhetskostnader.

Syftet med upphävandet av bestämmelserna om tekniska anslutningar är att förenhetliga bestämmelserna om tekniska anslutningar genom att slopa onödiga bestämmelser i speciallagar.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna era remissyttranden senast den 29 februari 2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena som lämnas in är offentliga och publiceras i denna tjänst (utlåtande.fi) samt på projektets webbplats i statsrådets projektportal.
 
De utlåtanden som lämnas kommer att beaktas vid den fortsatta beredningen av regeringspropositionen. 

Utlåtandena ska i första hand lämnas in via tjänsten utlåtande.fi.

Utlåtandet kan också sändas per e-post till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor på kirjaamo.stm@gov.fi. Ange ärendenummer VN/9256/2023 i meddelandet.

Utlåtandet kan också skickas per post till adressen: Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 STATSRÅDET

De ministerier som använder ärendehanteringssystemet VAHVA ombeds dock lämna sitt utlåtande i ärendet direkt i VAHVA.
 
Obs! Utlåtandet behöver inte också sändas per e-post eller post om det lämnats in via tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information om begäran om utlåtande ges av konsultativ tjänsteman Mikko Horko, tfn 0295 163 344 mikko.horko@gov.fi.
Sändlista:
​Liike Nyt -eduskuntaryhmä    
Ilmari Nurminen    
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut    
Kansaneläkelaitos    
Kokoomuksen eduskuntaryhmä    
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä    
Oikeusministeriö    
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä    
Ruotsalainen eduskuntaryhmä    
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä​    
Tasavallan presidentin kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä    
Vihreä eduskuntaryhmä    
Ämnesord

Hallinto

virka-apu