Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/22365/2023

Svarstiden gick ut: 18.9.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om det bifogade utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner.
Bakgrund
I propositionen föreslås det att nivån på minimibeloppet av rehabiliteringspenning som betalas för yrkesinriktad rehabilitering och yrkesinriktad rehabilitering för unga enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner sänks och att beräkningsformeln för rehabiliteringspenning som betalas för yrkesinriktad rehabilitering ändras. I fortsättningen ska Folkpensionsanstaltens rehabiliteringspenning omfatta endast ett minimibelopp och endast en beräkningsformel för rehabiliteringspenning som överstiger minimibeloppet.

 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna ert utlåtande senast den 18.9.2023 kl. 16.15. Remisstiden är kortare än normalt beroende på beredningstidsplanen för budgetlagarna. Vi beaktar endast de utlåtanden som kommit in inom utsatt tid.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtanden lämnas in via tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användning av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

OBS! Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i utlåtande.fi.

Vi ber de ministerier som använder ärendehanteringssystemet VAHVA spara sitt svar under VAHVA-ärende VN/22365/2023.
Beredare
Kaisu Harju-Kolkka, regeringssekreterare 8.-18.9.2023, tel. 0295 163 245
Milja Tiainen, regeringsråd, 6.-7.9.2023, tel. 0295 163 579 
Sändlista:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Hyvinvointiala ry HALI    
Invalidiliitto ry    
Kansaneläkelaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuntoutuksen toimialayhdistys KTAY ry    
Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry    
Kuntoutusverkosto KUVE    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

kansaneläkelaitoksen kuntoutusraha / Folkpensionsanstaltens rehabiliteringspenning