Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - AFS-yleissopimuksen muutosten hyväksyminen

AFS-yleissopimuksen muutosten hyväksyminen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5876/2022

Svarstiden gick ut: 29.4.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn MEPC 76 -kokouksessa kesäkuussa 2021 hyväksyttyjen alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (jäljempänä AFS-yleissopimus) muutosten kansallisesta hyväksymisestä. Englanninkielinen päätöslauselma ja hyväksymistä koskeva muistio ovat tämän lausuntopyynnön liitteenä.
Bakgrund
Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn merellisen ympäristön suojelukomitea (MEPC) antoi 76. istunnossaan kesäkuussa 2021 päätöslauselman, joilla tehdään oikeudellisesti sitovia muutoksia AFS-yleissopimukseen. Muutoksilla kielletään sybutriinin käyttö alusten pohjamaaleissa.  Muutokset kuuluvat unionin yksinomaiseen toimivaltaan, joten ne esitetään valtioneuvoston hyväksyttäviksi. Hyväksymisen jälkeen ne tulevat voimaan ilman erillisiä voimaansaattamistoimia. Muutosten kansainvälinen voimaantulopäivä on 1.1.2023.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan pe 29.4.2022 mennessä lausuntopalvelu.fi -palvelun
kautta tai sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen
kirjaamo.lvm@gov.fi. Sähköpostitse toimitettavassa lausunnossa tulee mainita diaarinumero
VN/5876/2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Huom! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Laura Sarlin
Liikenne- ja viestintäministeriö
laura.sarlin@gov.fi
puh. 029 534 2063
Sändlista:
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Finnpilot Pilotage Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Meriliitto    
Merimieseläkekassa (MEK)    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriteollisuus ry    
Metsäteollisuus Ry    
Oikeusministeriö    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Traffic Management Finland Oy    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

meriliikenne

IMO