Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om funktionen hos den allmänna dataskyddsförordningen och om erfarenheterna i anslutning till tillämpningen av den

Begäran om utlåtande om funktionen hos den allmänna dataskyddsförordningen och om erfarenheterna i anslutning till tillämpningen av den

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23585/2023

Svarstiden gick ut: 7.9.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (EU), som reglerar behandlingen av personuppgifter, blev tillämplig den 25 maj 2018. Syftet med den allmänna dataskyddsförordningen är att stödja utvecklingen av den digitala ekonomin på den inre marknaden genom att harmonisera dataskyddslagstiftningen i EU:s medlemsstater och stärka de registrerades dataskyddsrättigheter.
Förordningen utgör direkt tillämplig lagstiftning i samtliga medlemsstater. Förordningen tillåter dock medlemsstaterna ett visst nationellt handlingsutrymme när det gäller att precisera och komplettera bestämmelserna i förordningen. Finland har utnyttjat handlingsutrymmet genom dataskyddslagen (1050/2018) som trädde i kraft den 1 januari 2019 och genom speciallagstiftning som tillämpas vid sidan av den.
Europeiska kommissionen ska vart fjärde år lämna Europaparlamentet och rådet rapporter om utvärderingen och översynen av den allmänna dataskyddsförordningen (artikel 97 i dataskyddsförordningen). I detta sammanhang ska kommissionen särskilt undersöka tillämpningen av och funktionen hos följande kapitel i förordningen:
  • kapitel V i den allmänna dataskyddsförordningen, som gäller överföring av personuppgifter till tredjeländer och internationella organisationer, så att särskild uppmärksamhet fästs vid s.k. kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå,
  • kapitel VII i den allmänna dataskyddsförordningen, som gäller samarbete och enhetlighet.  
Kommissionen ska vid sin utvärdering beakta synpunkter och resultat från Europaparlamentet, rådet och andra relevanta organ och källor. Kommissionen får också begära information av medlemsstaterna och tillsynsmyndigheterna för genomförandet av utvärderingen.Vid behov ska kommissionen lägga fram förslag till ändring av den allmänna dataskyddsförordningen. Förslagen ska ta särskild hänsyn till den informationstekniska utvecklingen och utvecklingen inom informationssamhället.
Kommissionen genomför nu för andra gången en utvärdering och översyn av den allmänna dataskyddsförordningen. Avsikten är att kommissionens rapport, som baserar sig på en granskning, publiceras sommaren 2024. Rådets ståndpunkt, som kommissionen beaktar vid bedömningen, bereds av rådetsarbetsgrupp för skydd av personuppgifter och målet är att rådets ståndpunkt godkänns i början av december 2023. Med beaktande av denna process är syftet med denna begäran om utlåtande att utreda erfarenheterna av tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen och hur den fungerar i Finland.
 
Bakgrund
Den allmänna dataskyddsförordningen hade tillämpats i två år innan tidpunkten för kommissionens första rapport. I utvärderingsrapporten ansåg kommissionen att den allmänna dataskyddsförordningen i enlighet med dess mål hade lyckats stärka individens rätt till skydd av personuppgifter och garantera den fria rörligheten för personuppgifter inom EU. Å andra sidan noterade kommissionen också vissa förbättringsobjekt. Det skulle dock enligt utvärderingsrapporten ha varit för tidigt att dra definitiva slutsatser om tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen. Kommissionen ansåg det sannolikt att de flesta av de problem som medlemsstaterna och berörda parter identifierat kommer att lösas genom ökad erfarenhet av tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen.

I utvärderingsrapporten presenterade kommissionen åtgärder till stöd för tillämpningen av förordningen och konstaterade att genomförandet av åtgärderna inför nästa utvärderingsrapport 2024 kommer att följas upp. De åtgärder som presenterades i utvärderingsrapporten gällde bland annat utveckling av nationella rättsliga ramar som kompletterar den allmänna dataskyddsförordningen, utveckling av mekanismer för samarbete och enhetlighet i fråga om gränsöverskridande samarbete mellan dataskyddsmyndigheter, vidareutveckling av verktyg för dataöverföring (internationella dataöverföringar) till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt främjande av innovationer och teknisk utveckling.

Den allmänna dataskyddsförordningen har hittills tillämpats i över fem år och erfarenheterna av tillämpningen är nu mer omfattande än vid den första rapporteringstidpunkten. Dessutom har det skett förändringar i fråga om de åtgärder som kommissionen föreslår i utvärderingsrapporten sedan den första utvärderingsrapporten offentliggjordes.
När det gäller internationella överföringar av personuppgifter meddelade EU-domstolen år 2020 sitt avgörande C-311/18 i det s.k. Schrems II-fallet, som upphävde det så kallade Privacy Shield -arrangemanget mellan EU och Förenta staterna. Arrangemanget fungerade som rättslig grund för överföring av personuppgifter från EU till Förenta staterna. Europeiska kommissionen godkände den 10 juli 2023 ett nytt beslut om adekvat skyddsnivå i Förenta staterna, med stöd av vilket personuppgifter får överföras till certifierade amerikanska företag som förbundit sig till de skyddsåtgärder som överenskommits i dataskyddsramen mellan EU och Förenta staterna. Dessutom har kommissionen utfärdat beslut om adekvata skyddsnivåer som fungerar som dataöverföringsverktyg för Sydkorea och Storbritannien.

EU har också under de senaste åren berett flera olika författningar som har samband med dataskyddsförordningens tillämpningsområde och som innehåller specialbestämmelser som tillämpas på behandlingen av personuppgifter, såsom rättsakten om digitala marknader (digital Markets Act), rättsakten om digitala tjänster (digital Services Act), förordningen om dataförvaltning (data Governance Act), rättsakten om artificiell intelligens (Artificial Intelligence Act), datarättsakten (data Act) och förordningen om det europeiska hälsodataområdet (Regulation on the European Health data Space). Dessutom lade kommissionen i juli 2023 fram ett förslag till förordning om ett gränsöverskridande förfarande för att harmonisera tillsynsmyndigheternas förfaranderegler i syfte att effektivisera genomförandet av den allmänna dataskyddsförordningen. Avsikten är att förordningen ska komplettera den allmänna dataskyddsförordningen. Justitieministeriet bereder en U-skrivelse om förslaget till förordning.
 
Målsättningar
Syftet med begäran om utlåtande är att utreda erfarenheterna av tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen och hur den fungerar i Finland. Remissinstanserna ombeds uttala sig om sina erfarenheter av tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen samt om sina åsikter om hur den fungerar och om användningen av det handlingsutrymme som den ger.
 
Länkar:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:02016R0679-20160504 - EU:n yleinen tietosuoja-asetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050 - Tietosuojalaki

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162025 - Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2020:7, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiskokemuksia Suomessa, Lausuntotiivistelmä

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14994-2019-REV-2/fi/pdf - Euroopan unionin neuvoston kanta yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiseen ja sitä koskevat havainnot

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:52020DC0264 - Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, Tietosuojasäännöt kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien ja EU:n digitaalisen muutoksen edistäjänä – yleistä tietosuoja-asetusta sovellettu kaksi vuotta

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504 - EU:s allmänna dataskyddsförordning

https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20181050?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Dataskyddslag - Dataskyddslag

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14994–2019-REV-2/fi/pdf - EU-rådets ståndpunkt om tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen och iakttagelser (tillgänglig endast på finska)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX%3A52020DC0264 - Komissionens meddellande till Europaparlamentet och rådet, Dataskydd som en pelare för medborgarnas egenmakt och EU:s strategi för den digitala övergången – tillämpning av den allmänna dataskyddsförordningen under två års tid

Tidtabell
Lämna in utlåtandet till justitieministeriet senast den 7 september 2023.Remisstiden är kortare än vanligtpå grund av tidsplanen för beredningen i rådet. Den svenskspråkiga versionen av begäran om utlåtande publiceras i utlåtandetjänsten efter att remissbehandlingen inletts. Den senare tidpunkten för publiceringen av den svenskspråkiga versionen kommer att beaktas i remisstiden.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtanden lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

För att underlätta behandlingen av svaren ber justitieministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som finns i denna begäran om yttrande. Alla frågor behöver inte besvaras.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på lausuntopalvelu.om@gov.fi.

OBS! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi

 
Beredare
Ytterligare information fås av lagstiftningsråd Virpi Koivu, (från och med den 4 september 2023, tfn 0295 150071) och av specialsakkunnig Silja Kantonen, (tfn +358 29 5150 081), e-post förnamn.efternamn@gov.fi.

Mer information om hur man använder utlåtande.fi ges av underhållet för tjänsten: lausuntopalvelu.om@gov.fi.

 
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Akava ry    
Alma Media Oyj    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Business Finland    
Datainspektionen    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Electronic Frontier Finland - Effi ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssiala ry    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallisarkisto    
Kansallisgalleria    
Kansalliskirjasto    
Kansaneläkelaitos    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lääketeollisuus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Medialiitto ry    
Museoalan ammattiliitto MAL ry    
Museovirasto    
Musiikkiarkisto    
Nokia Oyj    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusrekisterikeskus    
OKM    
Open Knowledge Finland    
OP-ryhmä    
Pelastakaa Lapset ry    
Puolustusministeriö    
Ruokavirasto    
Sanoma Media Finland Oy    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK    
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry (ASML)    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Journalistiliitto ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Jurisförbund ry    
Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund    
Suomen museoliitto ry    
Suomen valokuvataiteen museo    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisyys ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tietoarkisto    
Tietoevry Oyj    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto (FiCom)    
Tietosuoja ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry (TIEKE)    
Tilastokeskus    
Tulli    
Turun hallinto-oikeus    
Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto -Finn-ARMA    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtiovarainministeriö    
Väestörekisterikeskus    
Yksityiset keskusarkistot ry    
Yleisradio    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

Tietosuoja

yleinen tietosuoja-asetus

dataskydd

tietosuojalaki

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Dataskyddslagen

EU:s allmänna dataskyddsförordning

Allmänna dataskyddsförordning