Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/22900/2023

Svarstiden gick ut: 15.9.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu virkatyönä liitteenä oleva luonnos valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024 alkaen.
 
Bakgrund
Veikkaus Oy:n rahapelitoiminnan tuotosta myönnettäviä valtionavustuksia terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edis-tämiseen yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille on myönnetty yhteensä 373,6 milj. euroa vuonna 2023. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää avustukset pohjautuen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) valmistelemaan avustusehdotukseen. Avustukset myönnetään pääsääntöisesti kerran vuodessa.

Veikkaus Oy:n rahapelitoiminnan tuotto tuloutetaan 1.1.2024 alkaen yleiskatteellisena valtion tulotilille, mistä se siirtyy osaksi yleiskatteellista kehysrahoitusta. Uudessa rahoitusmallissa katkaistaan yhteys arpajaislaissa säädettyjen yksilöityjen käyttötarkoitusten väliltä. Arpajaislakiin (1047/2001) on sisältynyt sosiaali- ja terveysministeriön myöntämiin valtionavustuksiin ja viranomaistoimintaan liittyvää sääntelyä sekä asetuksenantovaltuuksia, mitkä kumoutuvat rahoitusmalliuudistuksen myötä. Jatkossa nykyiset ns. STEA-avustukset rahoitetaan budjettivaroin.
Målsättningar
Uusi, arpajaislain sääntelyä korvaava laki sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta (284/2023) tulee voimaan 1.1.2024. Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen myönnettäviin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) yleislakina niitä osin kuin erityislainsäädännössä ei säädetä siitä poikkeavasti.

Nykyisen arpajaislain nojalla on annettu sosiaali- ja terveysministeriön sektorilla kaksi avustustoimintaan liittyvää asetusta, valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (1552/2016) ja valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnasta (1555/2016). Nämä kaksi asetusta ovat täydentäneet valtionavustuslain (688/2001) ja arpajaislain (1047/2001) säännöksiä.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on virkatyönä valmisteltu arpajaislain nojalla annettujen, 1.1.2024 kumoutuvien kahden asetuksen osalta korvaava valtioneuvoston asetus. Valmistelussa on katsottu tarkoituksenmukaiseksi yhdistää aiemmin kahden erillisen valtioneuvoston asetuksen sisältö yhdeksi asetukseksi. Laintasoista sääntelyä täydennetään keskeiseltä sisällöltään nykyisiä asetuksia (1052/2016 ja 1555/2016) vastaavalla valtioneuvoston asetuksella. Uusi asetus tulee voimaan samanaikaisesti rahoitusmalliuudistukseen liittyvän uuden lainsäädännön kanssa 1.1.2024 alkaen.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan 15.9.2023 klo 16:15 mennessä ensisijaisesti Lausuntopalvelu.fi -järjestelmään.
Svarsanvisningar för mottagare
Vaihtoehtoisesti lausunnon voi lähettää myös sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamon kautta (kirjaamo.stm@gov.fi, asianumero VN/22900/2023).
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen (puh. vaihde 0295 16001 tai sähköpostietunimi.sukunimi@gov.fi).
Sändlista:
Aspa-säätiö    
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry    
Eläkeläiset / EETU ry    
Epilepsialiitto ry    
Folkhälsans Förbund rf    
Förbundet Hem och Skola rf    
Invalidiliitto ry    
Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry    
Koulutus Elämään –säätiö    
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry    
MIELI Suomen mielenterveys ry    
Moniheli ry    
Mothers in Business MiB ry    
Nuorten Ystävät ry    
Näkövammaisten liitto ry    
Oikeusministeriö    
Omaishoitajaliitto ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry    
Parasta Lapsille ry    
Pelastakaa Lapset ry    
Pro - Tukipiste ry    
SámiSoster ry    
Satakunnan yhteisökeskus ry    
Sisäministeriö    
Sosped-säätiö    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Syömishäiriöliitto ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö