Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition om ändring av 2 § i lagen om säkerhetskontroller vid domstolar

Hallituksen esityksen luonnos laiksi tuomioistuimien turvatarkastuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11682/2023

Svarstiden gick ut: 31.8.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esityksen luonnoksesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi turvatarkastuksista tuomioistuimissa annettua lakia siten, että turvatarkastustoimenpiteet voitaisiin kohdistaa myös muiden oikeushallinnon viranomaisten kuin tuomioistuimien asiakkaisiin silloin, kun näillä viranomaisilla on yhteinen sisäänkäynti tai yhteinen asiakaspalvelualue tuomioistuimen kanssa.
Tausta
Oikeustaloissa toimii tuomioistuimien lisäksi myös muita oikeushallinnon viranomaisia. Useissa oikeustaloissa oikeushallinnon eri viranomaisten asiakaspalvelut on keskitetty yhdelle alueelle, jonne asiakasliikenne kulkee yhden yhteisen sisäänkäynnin kautta. Tuomioistuimien turvatarkastukset on toteutettu joissain oikeustalossa siten, että kaikki taloon tulevat asiakkaat turvatarkastetaan riippumatta siitä, minkä viranomaisen asiakkaita he ovat. Turvatarkastuksista tuomioistuimissa annettu laki koskee kuitenkin vain tuomioistuimia. Näin ollen voi syntyä tilanteita, joissa turvatarkastustoimenpiteet kohdistetaan muun oikeushallinnon viranomaisen asiakkaaseen ilman selkeää oikeudellista perustaa.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on selkeyttää lainsäädäntöä ja mahdollistaa kaikkien oikeushallinnon viranomaisten asiakkaiden turvatarkastukset niissä tilanteissa, joissa viranomaisilla on yhteinen sisäänkäynti tai asiakaspalvelualue tuomioistuimen kanssa.
Linkit
Liitteet:

HE-luonnos_FI_turvatarkastukset.pdf - HE-luonnos

HE-luonnos_SV_turvatarkastukset.pdf - Utkast till RP (Propositionens huvudsakliga innehåll och lagförslag)

HE-luonnos_koko_SV_turvatarkastukset.pdf - Utkast till RP

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 31.8.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esityksen luonnoksesta. Viranomaisia, joita ehdotetut lainmuutokset koskevat, pyydetään ottamaan kantaa erityisesti ehdotusten vaikutuksiin. Myös muut kuin alla jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:

hallitussihteeri Jarkko Mannerhovi  p. 0295150232 (etunimi.sukunimi@gov.fi)
 
Jakelu:
Rikosseuraamuslaitos    
Syyttäjälaitos    
Tuomioistuinvirasto    
Ulosottolaitos    
Valtioneuvoston oikeuskansleri