Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition om ändring av 2 § i lagen om säkerhetskontroller vid domstolar

Utkast till regeringens proposition om ändring av 2 § i lagen om säkerhetskontroller vid domstolar

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11682/2023

Svarstiden gick ut: 31.8.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Justitieministeriet ber om ert utlåtande om det bifogade utkastet till regeringens proposition.

I denna proposition föreslås det att lagen om säkerhetskontroller vid domstolar ändras så att säkerhetskontrollåtgärder kan riktas också mot kunder hos andra 
justitieförvaltningsmyndigheter än domstolar, när dessa myndigheter och domstolen har en gemensam ingång eller ett gemensamt kundserviceområde.
 
Bakgrund
I rättshusen finns förutom domstolar också andra justitieförvaltningsmyndigheter. I flera rättshus har de olika justitieförvaltningsmyndigheternas kundservice koncentrerats till ett område, till vilket kundtrafiken går via en gemensam ingång. I vissa rättshus har domstolarnas säkerhetskontroller genomförts så att alla kunder som kommer till huset genomgår säkerhetskontroll oberoende av vilken myndighet de är kunder hos. Lagen om säkerhetskontroller vid domstolar gäller dock endast domstolar. Således kan det uppstå situationer där säkerhetskontrollåtgärder riktas mot en kund hos en annan justitieförvaltningsmyndighet utan någon klar rättslig grund.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att förtydliga lagstiftningen och möjliggöra säkerhetskontroller av kunder hos alla justitieförvaltningsmyndigheter i situationer där myndigheterna och domstolen har en gemensam ingång eller ett gemensamt kundserviceområde.
Länkar:
Bilagor:

HE-luonnos_FI_turvatarkastukset.pdf - HE-luonnos

HE-luonnos_SV_turvatarkastukset.pdf - Utkast till RP (Propositionens huvudsakliga innehåll och lagförslag)

HE-luonnos_koko_SV_turvatarkastukset.pdf - Utkast till RP

Tidtabell
Lämna in utlåtandet till justitieministeriet senast den 31 augusti 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om det bifogade utkastet till regeringens proposition. De myndigheter som berörs av de föreslagna lagändringarna ombeds särskilt ta ställning till vilka konsekvenser förslagen har. Även andra än de som nämns i sändlistan nedan kan lämna ett utlåtande.

Vänligen lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i tjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi
Beredare
Mer information ger

Jarkko Mannerhovi, regeringssekreterare, tfn 0295150232 (fornamn.efternamn@gov.fi)
 
Sändlista:
Rikosseuraamuslaitos    
Syyttäjälaitos    
Tuomioistuinvirasto    
Ulosottolaitos    
Valtioneuvoston oikeuskansleri