Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi puolustusvoimista annetun lain 50 §:n 4 momentin kumoamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi puolustusvoimista annetun lain 50 §:n 4 momentin kumoamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1705/2024

Svarstiden gick ut: 22.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Puolustusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi puolustusvoimista annetun lain 50 §:n 4 momentin kumoamisesta.

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi puolustusvoimista annetun lain Puolustusvoimien virassa 31.12.2007 palvelleen eroamisikää koskeva siirtymäsäännös.
 
Tausta
Puolustusvoimien sotilasvirkojen sekä eräiden siviilivirkamiesryhmien eroamisiästä ja oikeudesta jatkaa palvelua eroamisiän jälkeen säädetään puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 47 §:ssä. Säännöstä muutettiin vuoden 2018 alusta lukien siten, että kaikkien säännöksessä mainittujen henkilöstöryhmien eroamisikiä nostettiin julkisten alojen eläkelain (81/2016) mukaisen alimman vanhuuseläkeiän nousua vastaavalla tavalla (Laki puolustusvoimista annetun lain 47 §:n muuttamisesta, 573/2017).

Julkisten alojen eläkelain muutosten voimaan tullessa muun muassa Puolustusvoimiin palvelussuhteessa olevien eläkkeelle siirtymistä myöhennettiin vuodesta 2018 lukien kolmella kuukaudella vuotta kohden siten, että vuonna 2025 saavutetaan kahden vuoden myöhennys eläkkeelle siirtymiseen. Julkisten alojen eläkeuudistuksen keskeisenä tavoitteena oli, että muutos kohdistuu yhdenvertaisesti kaikkiin henkilöstöryhmiin (HE 30/2017 vp).

Puolustusvoimista annetun lain 50 §:n 4 momentin siirtymäsäännöksen mukaan Puolustusvoimien virassa 31.12.2007 palvelleen eroamisikään sovelletaan puolustusvoimista annetun lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  Säännösjättäisieroamisikien korotuksen ulkopuolelle ne, jotka ovat palvelleet Puolustusvoimien virassa 31.12.2007. 

Puolustusvoimista annetun lain 47 §:n ja 50 §:n 4 momentin sääntely luo tilanteen, jossa eroamisikä on mahdollista tulkita alhaisemmaksi kuin julkisten alojen eläkelain 102 §:n mukainen alin vanhuuseläkeikä. Puolustusvoimista annetun lain 50 §:n 4 momentin soveltaminen johtaisi siis siihen, että joidenkin henkilöiden osalta eroamisikä täyttyisi ennen julkisten alojen eläkelain mukaista eläkeikää ja henkilöllä ei olisi oikeutta eläkkeeseen hänen virkasuhteensa päättyessä eroamisiässä. Tästä syystä sääntelyä olisi välttämätöntä selkeyttää.
 
Tavoitteet
Ehdotuksen tavoitteena on selkeyttää Puolustusvoimien virkasuhteessa olevien henkilöiden eroamisikiä koskevaa sääntelyä siten, ettei jää epäselvyyttä eroamisiän noston kohdistumista kaikkiin Puolustusvoimien henkilöstöryhmiin yhdenvertaisesti. Tavoitteena on varmistaa myös se, että kenenkään Puolustusvoimien virkamiehen palvelussuhde ei pääty eroamisiän saavuttamisen vuoksi ilman oikeutta vanhuuseläkkeeseen.
 
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=PLM001:00/2024 - Säädösvalmistelu ja kehittämishankkeet valtioneuvostossa

https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=PLM001:00/2024 - Lagberedning och utveckling i statsrådet

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 22.3.2024.

Esitysluonnoksen ruotsinkielinen käännös lisätään lausuntopalveluun sen valmistuttua.

Ruotsinkielisten lausuntojen määräaikaa pidennetään käännösten valmistuttua viivästystä vastaavasti.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Myös muut kuin alla Jakelu -kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaanensisijaisesti lausuntopalvelu.fi:n kautta. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Viranomaisten, joilla on käytössä VAHVA-asianhallintajärjestelmä, tulee viedä lausuntonsa lisäksi VAHVAan.

Vaihtoehtoisesti lausunnon voi lähettää suoraan puolustusministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.plm@gov.fi, jolloin lausunnossa pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero VN/1705/2024.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet >
Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteestalausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Minnamaria Nurminen, hallitusneuvos,minnamaria.nurminen@gov.fi, puh.0295 140602
 
Jakelu:
Aliupseeriliitto ry    
Ammattiliitto Pro ry    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Keva    
Maanpuolustuksen diplomi-insinöörit ry    
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry    
Maanpuolustuksen insinöörit ry    
oikeusministeriö    
pääesikunta    
Päällystöliitto ry    
sisäministeriö    
Siviilijohtajien, erikoisupseerien ja asiantuntijoiden liitto SEAL ry    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Konepäällystöliitto SKL ry    
tasavallan presidentin kanslia    
Upseeriliitto ry    
valtiovarainministeriö