Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi puolustusvoimista annetun lain 50 §:n 4 momentin kumoamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi puolustusvoimista annetun lain 50 §:n 4 momentin kumoamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1705/2024

Svarstiden gick ut: 22.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Försvarsministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av 50 § 4 mom. i lagen om försvarsmakten.

I propositionen föreslås det att övergångsbestämmelsen om avgångsåldern för den som den 31 december 2007 innehade en tjänst inom Försvarsmakten upphävs.


 
Bakgrund
I 47 § i lagen om försvarsmakten (551/2007) föreskrivs om avgångsåldern för militära tjänster och för vissa grupper av civila tjänster inom försvarsmakten samt om rätten att fortsätta tjänstgöringen efter avgångsåldern. Bestämmelsen ändrades vid ingången av 2018 så att avgångsåldern för alla personalgrupper som nämns i bestämmelsen höjdes på motsvarande sätt som höjningen av den lägsta åldern för ålderspension i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) (Lagen om ändring av 47 § i lagen om försvarsmakten, 573/2017).

När ändringarna i pensionslagen för den offentliga sektorn trädde i kraft senarelades pensioneringen bland annat för dem som står i ett anställningsförhållande till Försvarsmakten med tre månader per år från och med 2018 så, att det 2025 uppnås en senareläggning av pensioneringen med två år. Det centrala målet för pensionsreformen för den offentliga sektorn var att ändringen ska gälla alla personalgrupper på lika villkor (RP 30/2017 rd).

Enligt övergångsbestämmelsen i 50 § 4 mom. i lagen om försvarsmakten ska på avgångsåldern för den som den 31 december 2007 innehade en tjänst inom Försvarsmakten de bestämmelser tillämpas som gällde när lagen om försvarsmakten trädde i kraft. Bestämmelsen lämnar dem som innehade en tjänst vid Försvarsmakten den 31 december 2007 utanför höjningen av avgångsåldrarna. 

Tillämpningen av 47 § och 50 § 4 mom. i lagen om försvarsmakten resulterar i en situation där avgångsåldern kan tolkas som lägre än den lägsta åldern för ålderspension enligt 102 § i pensionslagen för den offentliga sektorn.

Tillämpningen av 50 § 4 mom. i lagen om försvarsmakten leder alltså till att avgångsåldern för vissa personer uppnås före pensionsåldern enligt pensionslagen för den offentliga sektorn och att personen inte har rätt till pension när tjänsteförhållandet upphör vid avgångsåldern. Av dessa orsaker är det nödvändigt att förtydliga bestämmelserna.

 
Målsättningar
Syftet med förslaget är att förtydliga bestämmelserna om avgångsåldrar för personer i tjänsteförhållande vid Försvarsmakten så att det inte blir oklart huruvida höjningen av avgångsåldern gäller alla personalgrupper på lika villkor inom Försvarsmakten. Syftet är också att säkerställa att anställningsförhållandet inte upphör för någon tjänsteman vid Försvarsmakten på grund av att han eller hon har uppnått avgångsåldern utan rätt till ålderspension.

 
Länkar:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=PLM001:00/2024 - Säädösvalmistelu ja kehittämishankkeet valtioneuvostossa

https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=PLM001:00/2024 - Lagberedning och utveckling i statsrådet

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in era utlåtanden senast den 22 mars 2024.

Den svenskspråkiga översättningen av utkastet till proposition läggs till i tjänsten utlåtande.fi när översättningen är klar.

Tidsfristen för de svenskspråkiga utlåtandena förlängs så att den motsvarar dröjsmålet med översättningarna.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Också andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

Utlåtandena ska i första hand lämnas in via tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. De myndigheter som använder ärendehanteringssystemet VAHVA ska dessutom lämna in sitt utlåtande i VAHVA.

Alternativt kan utlåtandet skickas direkt till försvarsministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo.plm@gov.fi. I utlåtandet bör ärendets diarienummer VN/1705/2024 nämnas.

Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar >Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att använda tjänsten kan ni ta kontakt på e-postadressenlausunto.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi.

 
Beredare
Minnamaria Nurminen, regeringsråd,minnamaria.nurminen@gov.fi, tfn 0295 140602

 
Sändlista:
Aliupseeriliitto ry    
Ammattiliitto Pro ry    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Keva    
Maanpuolustuksen diplomi-insinöörit ry    
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry    
Maanpuolustuksen insinöörit ry    
oikeusministeriö    
pääesikunta    
Päällystöliitto ry    
sisäministeriö    
Siviilijohtajien, erikoisupseerien ja asiantuntijoiden liitto SEAL ry    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Konepäällystöliitto SKL ry    
tasavallan presidentin kanslia    
Upseeriliitto ry    
valtiovarainministeriö