Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av äldreomsorgslagen

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av äldreomsorgslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/27221/2022

Svarstiden gick ut: 4.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber er lämna yttrande om det bifogade utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012, äldreomsorgslagen).
Bakgrund
Till äldreomsorgslagen fogades 2020 bland annat en skyldighet att ha en personaldimensionering på minst 0,7 anställda per klient vid verksamhetsenheter för serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre. I dimensioneringen beaktas bara den personal som utför direkt klientarbete.  

Den här bestämmelsen om personaldimensionering skulle träda i kraft fullt ut efter en övergångsperiod den 1 april 2023, för att kommunerna och samkommunerna samt tjänsteproducenterna ska ha möjlighet att förbereda sig för en betydande ökning av personalbehovet och kostnaderna.  

I och med att befolkningen blir äldre har pensioneringar och det ökade servicebehovet gjort det svårare att få tillgång till personal. På grund av förändringar i verksamhetsmiljön har det visat sig att dimensioneringen på 0,7 anställda inte kan uppnås vid alla verksamhetsenheter inom den föreskrivna tidsfristen.  I synnerhet den covid-19-pandemi som bröt ut under riksdagens behandling av lagen har haft en betydande inverkan på tillgången på personal och verksamhetsenheternas rekryteringsmöjligheter. Det instabila arbetsmarknadsläget, som har pågått sedan våren 2022 långt in på hösten, när det gäller de centrala arbetstagarorganisationerna har också inverkat på tillgången på personal. Beredningen av välfärdsområdenas verksamhet 2022 har sysselsatt kommunernas social- och hälsovårdspersonal och försvårat verkställigheten av lagen.
Målsättningar
I denna proposition föreslås det att ikraftträdandebestämmelsen i äldreomsorgslagen ska ändras. Enligt gällande lag höjs minimidimensioneringen av personalen vid verksamhetsenheter för serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre från 0,6 anställda till 0,7 anställda per klient den 1 april 2023. Enligt propositionen ska övergångsperioden förlängas så att dimensioneringen från och med den 1 april 2023 är 0,65 anställda per klient och att den stiger till 0,7 anställda den 1 december 2023.

Även om tiden för ikraftträdandet av full dimensionering av personalen med 0,7 anställda senareläggs, föreslås att den finansiering som motsvarar full personaldimensioneringsnivå ska ställas till välfärdsområdenas förfogande enligt den ursprungliga tidtabellen, dvs. redan den 1 april 2023. På så vis stöds möjligheterna att genomföra nödvändiga rekryteringar och således uppnå en personaldimensionering på 0,7 anställda så snart som möjligt och åtminstone senast den 1 december 2023 i en personalsituation som är mer utmanande än tidigare.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och senast den 1 april 2023.

Social- och hälsovårdsministeriet ber de instanser som nämns i sändlistan lämna utlåtande om utkastet till regeringsproposition.
Bilagor:
Tidtabell
Remissutlåtanden kan lämnas från den 17 oktober till och med den 4 november 2022. På grund av lagberedningens brådskande natur är remisstiden undantagsvis cirka tre veckor. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna era utlåtanden på adressen utlåtande.fi. I utlåtandet ska anges identifieringskoden för lagberedningsprojektet VN/27221/2022. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. 

Observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

För remissbehandlingen översätts begäran om utlåtande med frågor, propositionens huvudsakliga innehåll och lagförslaget till svenska. 
Beredare
Jaana Huhta, direktör
Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman
fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Attendo Oy    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Esperi    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Folkhälsan    
Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy    
Helsingin kaupunki    
Hoitokoti Päiväkumpu Oy    
Hyvinvointiala HALI ry    
Ihmisoikeuskeskus    
Ikäinstituutti    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Mehiläinen    
Muistiliitto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pihlajalinna Terveys Oy    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät TESO ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Wilhelmiina Palvelut Oy    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ämnesord

henkilöstö

vanhuspalvelut

tehostettu palveluasuminen

laitoshoito

personal

äldreomsorg

institutionsvård

ympärivuorokautinen palveluasuminen

henkilöstömitoitus

personaldimensionering

serviceboende med heldygnsomsorg