Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Säteilyturvakeskuksen ohje VAL 1: Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa ja jälkivaiheessa

Säteilyturvakeskuksen ohje VAL 1: Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa ja jälkivaiheessa

Diarienummer för begäran om utlåtande: 1/0004/2019

Svarstiden gick ut: 27.9.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Säteilyturvakeskus pyytää lausuntoanne luonnoksesta ohjeeksi VAL 1, Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa ja jälkivaiheessa. Uuden ohjeen on tarkoitus korvata voimassa olevat ohjeet VAL 1, Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa (16.5.2013) sekä VAL 2, Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen jälkivaiheessa (16.5.2013).
Bakgrund
Voimassa olevat säteilyvaaratilanteen suojelutoimia koskevat ohjeet ovat VAL 1, Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa (16.5.2013) sekä VAL 2, Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen jälkivaiheessa (16.5.2013). Näiden ohjeiden julkaisun jälkeen on tullut voimaan uusi säteilylaki (859/2018) sekä tämän nojalla annetut valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä (1034/2018) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä (1044/2018). Uudessa säteilylaissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa on tarkennettu ja lisätty säteilyvaaratilanteisiin sovellettavaa säätelyä, mikä on huomioitu uudessa ohjeluonnoksessa.

Lainsäädäntömuutosten lisäksi edellisten ohjeversioiden julkaisun jälkeen kansainväliset suosituksia on päivitetty muun muassa Fukushiman onnettomuuden oppien perusteella. Myös nämä on huomioitu uudessa ohjeversiossa. Lisäksi säteilyvaaratilanteiden harjoituksissa saadut kokemukset sekä valmiussuunnittelussa saadut havainnot on otettu huomioon ohjeluonnoksessa. Näiden havaintojen johdosta myös aiemmat erilliset VAL 1 ja VAL 2 -ohjeet on yhdistetty yhdeksi ohjeeksi.
Målsättningar
Ohje sisältää säteilyvaaratilanteen varhais- ja jälkivaiheessa tarvittavat suojelutoimet ja kattaa erilaiset säteilyvaaraa aiheuttavat tilanteet. Ohje sisältää kuvaukset suojelutoimista, niiden tarpeista ja perusteista. Lisäksi se sisältää suojelutoimien annoskriteerit ja ohjeelliset toimenpidetasot, jotka toimivat ohjeena suojelutoimien käynnistämiselle ja lopettamiselle.

Ohje on tarkoitettu varautumissuunnittelun perustaksi säteilyvaaratilanteen aikana suojelutoimista päättäville viranomaisille ja muille organisaatioille. Ohjeen kriteeristöä käytetään myös Säteilyturvakeskuksen suositusten valmistelussa säteilyvaaratilanteen aikana.
Linkit
Liitteet:

VAL_1_luonnos.pdf - Luonnos ohjeeksi VAL 1

Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta Säteilyturvakeskukselle viimeistään 20.9.2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Säteilyturvakeskus pyytää lausuntoanne luonnoksesta ohjeeksi VAL 1, Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa ja jälkivaiheessa. Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Säteilyturvakeskus pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja ohjeluonnoksesta antavat valmiuspäällikkö Hannele Aaltonen, puh. 09 759 88 212, sähköposti etunimi.sukunimi@stuk.fi , sekä ylitarkastaja Antero Kuusi, puh. 09 759 88 499, sähköposti etunimi.sukunimi@stuk.fi.
Sändlista:
Alkutuontatopooli    
Elintarviketeollisuuspooli    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Fennovoima Oyj    
Fortum Oyj    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin pelastuslaitos    
Helsingin yliopisto, Kemian laitos    
Huoltovarmuuskeskus    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Jätealan huoltovarmuustoimikunta    
Kuntaliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maakuljetuspooli    
Metsäpooli    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusvoimat    
Rauman kaupunki    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen pelastusalan keskusjärjestö ry    
Suomen ympäristökeskus    
Säteilyturvaneuvottelukunta    
Teollisuuden voima Oyj    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tulli    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Vesihuoltopooli    
VTT    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

Säteilylaki

säteilyturvallisuuspoikkeama

Säteilyturvakeskus

säteilyvaaratilanne