Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Domstolsverkets framställning till justitieministeriet om indragning av vissa sammanträdesplatser

Domstolsverkets framställning till justitieministeriet om indragning av vissa sammanträdesplatser

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/17603/2022

Svarstiden gick ut: 23.2.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet begär utlåtanden om bifogade utkast till justitieministeriets förordning om orter där tingsrätterna sammanträder och har kansli.
Bakgrund
Domstolsverkets föreslog den 3 november 2023 att sammanträdesplatserna i Salo, Kauhava, Utsjoki och Jakobstad ska dras in och att sammanträdesplatsen i byn Ivalo i Enare kommun ska fastställas på kommunnivå.
Målsättningar
Den föreslagna nya förordningen innebär att sammanträdesplatserna i Salo, Kauhava och Utsjoki dras in. Dessutom fastställs sammanträdesplatsen i Enare på kommunnivå. I fråga om Jakobstad bereds ingen ändring. Förordningen avses träda i kraft tidigast den 1 juli 2024.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 23 februari 2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 23 februari 2024 i första hand elektroniskt på webbplatsen utlåtande.fi.

I andra hand kan utlåtandet lämnas in per e-post på adressen kirjaamo.om@gov.fi före utgången av den ovan nämnda tidsfristen. Vi ber er ange diarienumret VN/17603/2022 I utlåtandet.

Även aktörer som inte nämns särskilt i sändlistan kan ge ett utlåtande.

För att kunna ge ett utlåtande ska uppgiftslämnaren registrera sig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på sidan anvisningar > > anvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten och på projektsidan: https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM002:00/2024
Beredare
Ytterligare information om utkastet till förordning ges vid justitieministeriet av
Specialmedarbetare Maaria Wallin, fornamn.efternamn(at)gov.fi, tfn 358 295 150 350
Avdelningschef Antti Leinonen, fornamn.T.efternamn(at)gov.fi, tfn 358 295 150 264
Regeringsrådet Anne Hallavainio, fornamn.efternamn(at)gov.fi, tfn 358 295 150 049
Sändlista:
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Inarin kunta    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kauhavan kaupunki    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Salon kaupunki    
Suomen Asianajajaliitto    
Utsjoen kunta    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Ämnesord

istuntopaikka, tuomioistuin, käräjäoikeus

käräjäoikeus