Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnos

Saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnos

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-4154-2022

Svarstiden gick ut: 4.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Opetushallitus pyytää lausuntoanne saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta.

Bakgrund
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Uusien saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinnon perusteiden on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2023.

Saamenkäsityökisällin ammattitutkinnon ja saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkintojen nimet muuttuivat 1.1.2022 lähtien saamenkäsityöalan ammattitutkinnoksi ja saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinnoksi.

Saamenkäsityökisällin ammattitutkinnon ja saamenkäsityömestarin ammattitutkinnon perusteet on viimeksi uudistettu vuonna 2017 vastaamaan ammatillisen koulutuksen reformin mukanaan tuomia uudistuksia. Sisällöllisiä päivityksiä tutkinnon perusteisiin ei ole tehty vuoden 2006 jälkeen. Voimassa olevien perusteiden perussisältö on toimiva, mutta ajan myötä yhteiskunnan arvot sekä saamenkäsityön tarve ja käyttötarkoitus on muuttanut. Nyt tehdyssä uudistuksessa tutkinnon perusteet päivitettiin vastaamaan tämän päivän ja tulevan työelämän tarpeita.
Målsättningar
Saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinnon perusteet ovat päivitetty vastaamaan nykypäivän työelämän vaatimuksia. Uudistuksessa tutkinnon perusteet on uudistettu kokonaan. Uudistuksessa on muutettu tutkinnon muodostumista, poistettu osaamisalat ja tarkasteltu nimikkeiden tarvetta sekä uudistettu tutkinnon perusteiden tutkinnon osien sisältöjä. Uudistuksessa on ollut keskeistä tutkinnon osien sisältöjen uudistamisen lisäksi mahdollistaa aiempaa enemmän opiskelijoiden monipuoliset opintopolut muun muassa poistamalla osaamisalat ja lisäämällä tutkinnon muodostumiseen valinnaisuutta. Tutkinnon perusteet tullaan kääntämään kolmelle saamen kielelle: inarinsaame, koltansaame ja pohjoissaame.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 4.11.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Pyydämme lausuntoa seuraavista asioista:
- tutkinnon perusteiden muodostumisesta
- tutkinnossa vaadittavasta ammattitaidosta ja ammattitaidon osoittamisesta 

Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Viesti pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne.

Tutkintojen perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta.

Lausuntoja toivotaan muiltakin kuin jakelussa olevilta.
Valmistelijat
Saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnos on valmisteltu yhteistyössä työelämän edustajien, koulutuksen järjestäjien ja muiden asiantuntijatahojen edustajien kanssa. Uudistustyö on tehty yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa. Uudistustyötä on tehty kolmessa avoimessa työpajassa.  

Työpajojen lisäksi perusteiden laadintatyössä hyödynnettiin ulkopuolisia työelämän edustajia. Tutkinnon perusteiden kirjoittamiseen osallistui kaksi saamenkäsityöalan yrittäjää. Uudistamistyön etenemistä on käsitelty säännöllisesti taideteollisuusalan työelämätoimikunnan kokouksissa. Tutkinnon perusteiden luonnos on ollut avoimena ePerusteet-palvelussa koko prosessin ajan kommentointia varten. Lisäksi tehtiin suomeksi ja pohjoissaameksi webropol-kyselynä osaamistarvekysely.

Lisätietoa antaa erityisasiantuntija Inka Ruokolainen (inka.ruokolainen@oph.fi).
Sändlista:
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kolttakulttuurisäätiö    
Kuntatyönantajat KT    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Paliskuntain yhdistys    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Roavvenjárgga sámi searvi MII rs – Rovaniemen saamelaisyhdistys MII ry    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaismuseo Siida    
Saamenlaisalueen koulutuskeskus    
Sámi Duodji ry    
Sámi Siida ry.    
SámiSoster ry    
Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry    
Sivistystyönantajat    
STTK ry    
Suoma sámiid guovddášsearvi SSG – Suomen saamelaisten keskusjärjestö    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen porosaamelaiset ry    
Suomen saamelaisnuoret    
Suomen Yrittäjät    
Taideteollisuusalan työelämätoimikunta    
Tehy ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Valtion työmarkkinalaitos VTML