Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 kap. 5 a § och 12 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen samt 7 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspen

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/410/2021

Svarstiden gick ut: 16.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne oheisesta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 7 §:n muuttamisesta.
Tausta
Sairausvakuutuslakia muutettaisiin lisäämällä säännökset kuntoutustarpeen, jäljellä olevan työkyvyn ja työssä jatkamisen mahdollisuuksien arviointia koskevista ajankohdista pitkittyneellä sairauspäivärahakaudella.

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain ammatillisen kuntoutuksen sisältöä koskevaa säännöstä puolestaan muutettaisiin palveluvalikoimaa joustavoittavaksi. Muutos olisi luonteeltaan tekninen.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2022 alusta.
Tavoitteet
Esityksellä pyrittäisiin vähentämään pitkittyneitä sairauspäivärahakausia tukemalla työhön paluuta ja kuntoutustarpeen tunnistamista. Säännöksillä pyrittäisiin tukemaan henkilön mahdollisuuksia palata työelämään sekä saada tarpeellisia työkykyä ja työssä jatkamisen tukitoimia pitkittyneillä sairauspäivärahakausilla.
 
Liitteet:
Aikataulu
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää antamaan lausunnot viimeistään maanantaina 16.8.2021.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoon pyydetään merkitsemään säädösvalmisteluhankkeen tunniste VN/410/2021.

Huomaattehan, että lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia. Mikäli lausunnonantaja katsoo, että annettava lausunto sisältää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin nojalla salassa pidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassa pidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@stm.fi.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:
ajalla 17.6.-2.7. ja 9.8.-16.8. erityisasiantuntija Emma Thomasén, puh. 0295 163 676
ajalla 5.7.-9.7. johtaja Liisa Siika-aho, puh. 0295 163 085
ajalla 12.7.-30.7. asiantuntija Kaisu Harju-Kolkka, puh. 0295 163 24
ajalla 2.8.-5.8. erityisasiantuntija Seija Sukula, puh. 0295 163 297
Sähköpostit ovat muodossa etunimi.sukunimi@stm.fi.
 
Jakelu:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Finnsafe ry    
HUS    
Hyvinvointiala ry HALI    
Hyvinvointiala ry HALI    
Invalidiliitto ry    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KT Kuntatyönantajat    
Kuntoutuksen toimialayhdistys KTAY ry    
Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry    
Kuntoutusalan asiantuntijat ry    
Kuntoutusverkosto KUVE    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Lääkäripalveluyritykset LPY ry    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Potilasliitto ry    
Suomen Työterveyshoitajaliitto ry    
Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu