Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkastet till statsrådets förordning om ersättningar och understöd som avses i miljöskadefonden

Utkastet till statsrådets förordning om ersättningar och understöd som avses i miljöskadefonden

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/27783/2023

Svarstiden gick ut: 29.2.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Bakgrund
Utkastet till statsrådets förordning om ersättningar och understöd som avses i miljöskadefonden hänför sig till lagen om miljöskadefonden (1262/2022), där det föreskrivs om en ny fond utanför statsbudgeten. Ur fonden betalas ersättning för kostnaderna för bekämpning av miljöförorening och återställande av förorenad miljö samt för skador som orsakats då ersättning inte kan tas ut av den egentliga ansvariga parten till exempel på grund av insolvens eller för att det inte har kunnat utredas vem den ansvariga parten är. Dessutom ska det ur fonden beviljas understöd enligt prövning för anskaffningar som avser verksamhet för bekämpning av miljöskador till de aktörer som ansvarar för ordnandet av räddningsväsendet. Fondmedlen som är avsedda för betalning av ersättningar samlas in hos dem som bedriver sådan verksamhet som medför risk för förorening genom miljöskadeavgifter som tas ut årligen eller som är av engångsnatur. För de understöd som beviljas för anskaffningar som avser verksamhet för bekämpning av miljöskador används ett anslag som överförs från statsbudgeten till fonden. Lagen om miljöskadefonden träder i kraft den 1 januari 2025.

I 17 och 20 § i lagen om miljöskadefonden finns bemyndiganden att utfärda förordning. Genom den nu aktuella förordningen utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i ansökan om ersättning och de utredningar som krävs för behandlingen av den. Dessutom utfärdas genom denna förordning närmare bestämmelser om innehållet i ansökan om understöd för anskaffning av bekämpningsmateriel och de grunder för prövning som gäller beviljande av understöd och av understödets belopp. 

Det understöd som beviljas ur miljöskadefonden är statsunderstöd. Om statsunderstöd föreskrivs i statsunderstödslagen. I 8 § i den lagen ingår ett bemyndigande att utfärda förordning. Genom den nu aktuella förordningen utfärdas närmare bestämmelser om att söka statsunderstöd och om innehållet i ansökan. Förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2025.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända utlåtandena till miljöministeriet senast den 29 februari 2024 genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. För att kunna ge ett utlåtande ska uppgiftslämnaren registrera sig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på sidan anvisningar > anvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi

Om ni dock inte kan lämna ert utlåtande i tjänsten, kan utlåtandet också sändas per e-post till adressen kirjaamo.ym@gov.fi.

Utlåtanden kan lämnas också av andra än de som nämns i sändlistan. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten.

 
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av specialsakkunnig Kati Leskinen (tfn 358 295 25009 0) och regeringssekreterare Mari-Linda Harju-Oksanen (tfn 358 295 25055 4) eller per e-post av fornamn.efternamn@gov.fi.
 
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaivosteollisuus ry    
Kalatalouden keskusliitto    
KEHA-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kolttien luottamusmies    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Lapin ELY-keskus    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikennepalvelukauppiaat ry    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Natur och Miljö rf    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Paliskuntain yhdistys    
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Statens ämbetsverk på Åland    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Varustamot Ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristöoikeustieteen seura ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Ympäristövakuutuskeskus    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregering    
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM)    
Ålands Näringsliv    
Ålandsdelegationen