Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till Statsrådets förordning om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin

Utkast till Statsrådets förordning om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3707/2022

Svarstiden gick ut: 20.5.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin.
 
Bakgrund
Statsminister Marins regering kom vid budgetförhandlingarna hösten 2020 överens om att ett elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin ska tas i bruk. Elektrifieringsstödet bereds för 2021–2025 och det bereds som ett stöd i enlighet med de uppdaterade riktlinjerna för statligt stöd. En proposition om elektrifieringsstöd lämnades till riksdagen i mars 2022. Propositionen hänför sig till tilläggsbudgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den.
Målsättningar
Syftet med elektrifieringsstödet är att ersätta de indirekta kostnader som utsläppshandeln orsakar de branscher som anges i lagen och att förebygga risken för koldioxidläckage. Syftet med propositionen är också att styra verksamhetsutövarna att investera och utveckla sina industriella verksamheter så att den blir mer klimatneutral. Verksamhetsutövarna ska använda minst 50% av det beviljade stödet till utvecklingsåtgärder som främjar koldioxidneutralitet. Genom förordning av statsrådet ska det föreskrivas om preciseringar i fråga om beräkningen, ansökan och beviljandet av elektrifieringsstöd samt användningen av stödet.

Avsikten är att lagen om elektrifieringsstöd och statsrådets förordning om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin ska träda i kraft sommaren 2022. För att lagen ska träda i kraft krävs det att Europeiska kommissionen har godkänt Finlands anmälan om statligt stöd.
Länkar:

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM040:00/2022 - Valtioneuvoston hankeikkuna

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända utlåtandena till arbets- och näringsministeriet senast den 20 maj 2022.


 
Svarsanvisningar för mottagare
Arbets- och näringsministeriet ger er möjlighet att lämna ert utlåtande om utkastet till statsrådets förordning. Även de som inte nämns separat i sändlistan kan lämna ett utlåtande till ministeriet.

Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som finns i utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor. För att kunna lämna ett utlåtande måste du registrera dig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns i utlåtande.fi på sidan anvisningar > bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i utlåtande.fi.
Beredare
specialsakkunnig Anna-Maija Sinnemaa
tfn 0295 047 303, e-post: anna-maija.sinnemaa@gov.fi
          
  
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Ilmastopaneeli    
Kemianteollisuus ry (sis. Nahkavaatteet)    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Sitra    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Sähkönkäyttäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tukes/Finas-akreditointipalvelu    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö