Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringsproposition med förslag till lagar om ändring av arbetsavtalslagen, lagen om kommunala tjänsteinnehavare och statstjänstemannalagen

Utkast till regeringsproposition med förslag till lagar om ändring av arbetsavtalslagen, lagen om kommunala tjänsteinnehavare och statstjänstemannalagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: TEM/2090/03.01.01/2017

Svarstiden gick ut: 22.11.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om ert utlåtande om det bifogade utkastet till regeringsproposition senast den 22 november 2017.

I propositionen föreslås det att arbetsavtalslagen, lagen om kommunala tjänsteinnehavare och statstjänstemannalagen ändras. Enligt förslaget kan arbetsgivare i fortsättningen med en studerande ingå ett sådant läroavtal för viss tid som avses i lagen om yrkesutbildning oberoende av den i lagen för arbetsgivare föreskrivna skyldigheten att erbjuda mera arbete och skyldigheten att återanställa.
Bakgrund

Propositionen baserar sig på det uttalande som riksdagen lämnade i sitt svar till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och till vissa lagar som har samband med den (RSv 86/2017 rd). I sitt uttalande förutsätter riksdagen att statsrådet skyndsamt lämnar ett lagförslag till riksdagen om ändringar i arbetsavtalslagen och lagstiftningen om tjänsteförhållanden som behövs för att tillåta arbete med läroavtal på lika villkor inom alla branscher trots bestämmelsen om skyldighet att erbjuda mera arbete.

Målsättningar
Propositionen syftar till att möjliggöra yrkesutbildning med hjälp av läroavtal inom alla branscher, även hos sådana arbetsgivare som har deltidsanställda eller anställda som omfattas av skyldigheten att återanställa. Målet är att öka möjligheterna för studerande i yrkesinriktad utbildning att få en plats för läroavtalsutbildning och därigenom främja tillträdet till arbetslivet för studerande i yrkesutbildning.
Bilagor:
Tidtabell
Tiden för lämnande av utlåtanden går ut den 22 november 2017.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber att utlåtandena lämnas genom att begäran om utlåtande, som finns på utlåtande.fi, besvaras. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att ge ett utlåtande ska den som svarar registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar för hur tjänsten används finns på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar på utlåtande.fi. Man kan be om stöd med att ta i bruk tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.  Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden.

OBS! Alla givna utlåtanden är offentliga och publiceras på utlåtande.fi.

Vi ber att Ålands landskapsregering vänligen svarar särskit på den sista frågan på svarsblanketten.
Beredare
Propositionen har beretts i en trepartsarbetsgrupp som arbets- och näringsministeriet sammankallat. I arbetsgruppen var finansministeriet samt arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna representerade. Av organisationerna deltog i beredningen Elinkeinoelämän keskusliitto EK, KT Kommunarbetsgivarna, Suomen Yrittäjät ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, Akava ry, Statens arbetsmarknadsverk och Kyrkans arbetsmarknadsverk.

Vid behov ges ytterligare upplysningar av: specialsakkunnig Elli Nieminen, tfn 029 504 8247 och regeringsrådet Tarja Kröger, e-post:fornamn.efternamn@tem.fi.
Sändlista:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen avi    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kuntatyönantajat    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palkansaajajärjestö Pardia    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Valtiovarainministeriö    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

työsopimuslain muuttaminen

kunnallisesti viranhaltijasta annetun lain muuttaminen

valtion virkamieslain muuttaminen