Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/16682/2021

Svarstiden gick ut: 22.3.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriössä on valmisteltu oheinen luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain (66/2021, jäljempänä EPPO-laki) muuttamisesta.

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne esitysluonnoksesta.
Bakgrund
EPPO-laissa on säädetty täydentäviä säännöksiä tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta EPPO:n perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 (jäljempänä EPPO-asetus) johdosta. EPPO:n toimivallassa on tutkia riippumattomana EU:n syyttäjäviranomaisena EU:n talousarvioon kohdistuvia rikoksia ja asettaa rikoksista epäillyt syytteeseen kansallisissa tuomioistuimissa. EPPO:n perustamisen taustalla on tarve torjua nykyistä tehokkaammin EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvia rikoksia. 

EPPO-laki hyväksyttiin eduskunnassa 15.1.2021 ja laki tuli voimaan 10.6.2021. EPPO-lakia säädettäessä ei vielä oltu ratkaistu sitä, miten valtuutetun Euroopan syyttäjän oikeus kansallisen järjestelmän mukaiseen sosiaaliturvaan ja eläkkeeseen järjestetään. Lakiehdotuksen eduskuntakäsittelyssä pidettiin perusteltuna, että oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja valtakunnansyyttäjän toimisto selvittävät asiaa erikseen (LaVM 15/2020 vp, HaVL 26/2020 vp).

EPPO-lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen lisättäisiin uusi 4 a § valtuutetun Euroopan syyttäjän sosiaaliturvasta, jolla turvattaisiin valtuutetulle Euroopan syyttäjälle kansallisia syyttäjiä vastaavat sosiaaliturvaan, eläkkeeseen ja vakuutuksen kattavuuteen liittyvät oikeudet ja etuudet, kuten EPPO-asetuksen 96 artiklan 6 kohdassa edellytetään.

Esitys on valmisteltu virkatyönä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, oikeusministeriön ja valtakunnansyyttäjän toimiston virkamiesten toimesta. Valmistelussa on kuultu sosiaaliturvaa toimeenpanevia viranomaisia. Tarkoituksena on, että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle huhtikuussa 2022.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään tiistaina 22.3.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne esitysluonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunnossa ei tarpeettomasti toisteta esitysluonnoksen sisältöä; jos toisto on esimerkiksi lausunnon sisäisen käsittelyn kuten hyväksymisprosessin vuoksi välttämätöntä, pyydämme, että esityksen sisällön kuvailu ja lausunnonantajan varsinaiset kannanotot erotetaan selvästi toisistaan (esim. "Luonnoksen mukaan ... Lausunnonantaja katsoo, että ...").


Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antavat hallitusneuvos Henna Huhtamäki (STM), puh. 029 516 3072, sähköpostiosoite henna.huhtamaki@gov.fi ja hallitusneuvos Katariina Jahkola (OM), puh. 029 515 0246, sähköpostiosoite katariina.jahkola@gov.fi.

Lisätietoa lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu@om.fi.
Sändlista:
Akava    
Kela    
KEVA    
Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa (LL-kassa)    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Työllisyysrahasto    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Asiasanat

rikosoikeus

EPPO

Euroopan syyttäjänvirasto

syyttäjälaitos, syyttäjä