Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö koskien hallituksen esitystä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö koskien hallituksen esitystä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/21718/2023-TEM-1

Svarstiden går ut: 7.10.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia eli niin kutsuttua hankintalakia sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia.
Bakgrund
Valtioneuvosto antoi 25.8.2022 hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen  alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta (HE 115/2022). Esityksen valiokuntakuuleminen järjestettiin 20.10.2022.

Eduskunnan 4.4.2023 antamassa kirjelmässä EK 87/2022 vp todettiin esityksen rauenneen eduskunnan lopetettua työskentely vaalikaudelta 2019-2022. Nyt annettavalla esityksellä tehdään hankintalakiin sellaiset tekniset muutokset, jotka sisältyivät rauenneeseen hallituksen esitykseen 115/2022.

Muutokset koskevat hankintojen ilmoittamista ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston valvontaan. Teknisenä muutoksena korjataan myös EU:n komission tarkastuksessa erityisalojen hankintalakiin kohdistunut puute erityisalojen hankintadirektiivin soveltamisalasta. Koska tältä osin ei ole ollut tarkoitus säätää direktiivin velvoitteista poikkeavasti, erityisalojen hankintalain sanamuoto täydennetään ja korjataan vastaamaan nykyistä tarkemmin erityisalojen hankintadirektiivin sanamuotoja.
Målsättningar
Hankintavalvontaa koskevan muutoksen tavoitteena olisi varmistaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle riittävä aika valvonnan oikeudellisen arvioinnin ja markkinaoikeudelle tehtävän seuraamusta koskevan esityksen määräämiseksi.

Hankintojen ilmoittamista koskevien muutosehdotusten tavoitteena on huomioida Euroopan Unionin hankintojen ilmoittamista koskeva muutoksen vaikutuksen hankintalakiin ja erityisalojen hankintalakiin.

Esityksen tarkoituksena on myös selkeyttää ja yhdenmukaistaa hankintayksiköiden tiedonsaantioikeuksia alihankkijoiden mahdollista poissulkemista pakollisten  poissulkuperusteiden johdosta. 

Tavoitteena on myös saattaa voimaan Euroopan komission edellyttämä tarkennus hankinta lain soveltamisalassa öljyn ja maakaasun talteenottamisen osalta.
Bilagor:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 7.10.2023. 
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Beredare
Johtava asiantuntija Riikka Hietanen, puh.0295 047 078 
s-posti: etunimi.sukunimi@gov.fi
Sändlista:
Riikka Hietanen