Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om ändring av statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode

Begäran om utlåtande om ändring av statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23401/2023

Svarstiden gick ut: 18.10.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet begär utlåtande om ett utkast till ändring av 3, 4 och 5 § i statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode.

I utkastet föreslås det att grundavgifterna och tilläggsavgifterna och arvodets maximibelopp ska höjas. 

 
Bakgrund
Enligt 44 § i lagen om förmyndarverksamhet utfärdas närmare bestämmelser om storleken på intressebevakarens arvode genom förordning av statsrådet. Statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode utfärdades den 29 november 2012 och trädde i kraft den 1 januari 2013. Arvodets storlek har inte ändrats under förordningens giltighetstid.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering ska nivån på intressebevakningsarvodena höjas. Effekten på den offentliga ekonomin beräknas vara två miljoner euro från och med 2024.

En regeringsproposition om detta har beretts vid justitieministeriet.

 
Målsättningar
Höjning av nivån på intressebevakarens arvode.
Bilagor:

Muistioluonnos..pdf - Muistioluonnos

Asetusluonnos.pdf - Asetusluonnos

SRF utkast.pdf - SRF utkast

Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande till justitieministeriet senast den 18 oktober 2023
Svarsanvisningar för mottagare
Lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. 

Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausunto.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi.

 
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av regeringssekreterare Päivi Tiainen-Hyrkäs, tfn 0295 150 262, e-post: paivi.tiainen-hyrkas@gov.fi.
Sändlista:
Alajärven kunta    
Asianajotoimisto Karhu Oy    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Savon edunvalvontapalvelu Ky    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Karvonen Markku    
Kehitysvammaisten tuki ry    
Keuruun kaupunki    
Lakiasiaintoimisto Pentikäinen Oy    
Lappajärven kunta    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Merikarvian kunta    
Mielenterveyden keskusliitto    
Mieli ry    
Muistiliitto    
Pia Fagerholm-Mård    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pudasjärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Somero kunta    
Sosiaali-ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Tervolan kunta    
Tuusulan kunta    
Valtiovarainministeriö    
Yleiset edunvalvojat ry    
Ylitornion kunta    
Ämnesord

palkkiot

holhoustoimi

förmyndarverksamhet

intressebevakare

arvoden

edunvalvoja