Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett positivt kreditupplysningsregister

Begäran om utlåtande om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett positivt kreditupplysningsregister

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/21673/2023

Svarstiden gick ut: 10.11.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Det positiva kreditupplysningsregistret är ett register som förs av Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen. Bestämmelser om registret finns i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister (739/2022). I det positiva kreditupplysningsregistret samlar man uppgifter om fysiska personers krediter och inkomster och skapar således en aktuell bild av personens kreditvärdighet. Syftet med registret är att förebygga överskuldsättning genom att skapa ett bättre kunskapsunderlag för såväl enskild kreditgivning som uppföljning och övervakning av den finansiella stabiliteten och kreditmarknaden. Det tekniska genomförandet av det positiva kreditupplysningsregistret pågår och registret tas i bruk under 2024–2026.

Under beredningen av lagen om ett positivt kreditupplysningsregister ansågs det vara ändamålsenligt att uppgifter ska kunna lämnas ut till Statistikcentralen för vetenskaplig forskning, men av tidsmässiga skäl kunde detta användningsändamål inte tas in i lagen.

I samband med den tekniska utvecklingen av det positiva kreditupplysningsregistret har det dessutom framkommit ett behov av att precisera lagen till vissa delar.
 
Målsättningar
Syftet med propositionen är att göra det möjligt att utnyttja uppgifterna i det positiva kreditupplysningsregistret för vetenskaplig forskning samt för att upprätta statistiska utredningar av samhällsförhållandena. Vidare är syftet med ändringsförslagen av teknisk natur att säkerställa att det finns förutsättningar för ett smidigt ibruktagande av det positiva kreditupplysningsregistret och dess funktion i enlighet med tidtabellen för ibruktagandet av registret.
Länkar:

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM057:00/2023 - Hankesivu

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220739 - Laki positiivisesta luottotietorekisteristä (739/2022)

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM057:00/2023 - Statsrådets projektportal

https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2022/20220739 - Lag om ett positivt kreditupplysningsregister (739/2022)

Bilagor:

HE-luonnos_PLTR-muutokset_11-10-2023.pdf - HE-luonnos (Sisältää lakiehdotuksen ja tiivistelmän ruotsiksi.) Utkast till RP (Innehåller lagförslag och sammanfattning på svenska.)

Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande till justitieministeriet via tjänsten utlåtande.fi senast den 10 november 2023. På grund av projektets tidplan är remisstiden undantagsvis fyra veckor. Den kortare remisstiden beror på att de föreslagna tekniska lagändringarna behövs för att det positiva kreditupplysningsregistret ska kunna tas i bruk och ändringarna måste vara godkända innan registret tas i bruk. Avsikten är att registret tas i bruk den 1 april 2024.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet begär utlåtanden om utkastet till regeringsproposition. De myndigheter som berörs av de föreslagna lagändringarna ombeds ta ställning särskilt till vilka konsekvenser förslagen har. Också andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

Utlåtandet lämnas genom att svara på den begäran om utlåtande som finns i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi
 
Beredare
Mer information:

Virpi Koivu, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 071 (fornamn.efternamn@gov.fi)
Silja Kantonen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 081 (fornamn.efternamn@gov.fi)
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Rahoitusvakausvirasto    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen Liitto    
Takuusäätiö    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto