Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaisista ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaisista ja siihen liittyviksi laeiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/21073/2021

Svarstiden gick ut: 4.2.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Esityksessä ehdotetaan perustettavaksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virasto, johon koottaisiin oikeusministeriön hallinnonalalla toimivat Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti, konkurssiasiamies, kuluttajariitalautakunta, lapsiasiavaltuutetun toimisto, oikeudenkäyntiavustajalautakunta, Onnettomuustutkintakeskus, tasa-arvovaltuutetun toimisto, tiedusteluvalvontavaltuutettu, tietosuojavaltuutetun toimisto, vanhusasiavaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto sekä niiden tuki- ja hallintopalvelut. Viranomaiset säilyttäisivät virastossa itsenäisyyteensä ja nykyisen tehtäväalansa.
Bakgrund
Oikeusministeriön yhteydessä toimii useita henkilömäärältään pieniä, toiminnallisesti itsenäisiä viranomaisia. Kukin viranomainen hoitaa itse osan talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävistään, ja osa näistä tehtävistä hoidetaan muissa virastoissa, enimmäkseen oikeusministeriössä.
 
Oikeusministeriö on toiminut aiemmin useiden kooltaan pienehköjenkin virastojen keskushallintoviranomaisena. Keskushallintotehtäviä hoitamaan on sittemmin perustettu sektorien omia keskushallintovirastoja. Tavoitteena on ollut irrottaa virastot suorasta ministeriön ohjauksesta ja suunnata ministeriön resurssit valtioneuvostotasoiseen työhön. Niin sanottujen erityisviranomaisten hallinnon tukipalvelujen erottaminen ministeriöstä ja vahvistaminen niiden yhteisessä hallintopalveluyksikössä olisi osa edellä mainittua kehitystä.
Målsättningar
Esityksen tavoitteena on järjestää henkilömäärältään pienten viranomaisten tuki- ja hallinnolliset palvelut uudelleen niin, että viranomaisten itsenäistä asemaa ei vaaranneta eikä niiden tehtäväkenttää muuteta. Tavoitteena on koota 11 erityisviranomaisen operatiiviset hallintotehtävät yhteen ja vahvistaa niiden hallinnollista asiantuntijatukea, mikä vähentäisi päällekkäistä hallinnollista työtä ja vapauttaisi resursseja viranomaisten sisältötyöhön.
 
Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on tuottavuuden parantuminen kunkin viranomaisen substanssitoiminnassa, kun hallinnolliset tukitehtävät on keskitetty hallintopalveluyksikköön, valtion yhteisiä palvelutoimintoja käytetään entistä enemmän ja viranomaiset voivat kohdentaa resurssinsa lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen.
 
Tavoitteena on lisäksi siirtää oikeusministeriöltä sen alaiseen hallintoon tehtäviä, joita ei ole tarpeen hoitaa ministeriötasolla. Muutos korostaisi myös erityisviranomaisten riippumattomuutta ja rakenteellista etäisyyttä poliittisesti ohjatusta ministeriöstä.
Liitteet:

HE-luonnos laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaisista ja siihen liittyviksi laeiksi.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaisista ja siihen liittyviksi laeiksi

Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 4.2.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitusneuvos Satu-Maaria Natunen, puh. 02951 50456, sähköposti etunimi.sukunimi(at)gov.fi.
Sändlista:
Ammattiliitto PRO    
Eduskunnan ihmisoikeuskeskus    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eläkeliitto ry    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
Folktinget    
HEUNI - YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Invalidiliitto    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Konkurssiasiamies    
Kuluttajariitalautakunta    
Kynnys ry    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun keskusliitto ry    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Miesjärjestöjen keskusliitto MJKL ry    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Puolustusministeriö    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Saamelaiskäräjät    
Seta ry    
Sisäministeriö    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tiedusteluvalvontavaltuutettu    
Tietosuojavaltuutettu    
Trasek ry    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulosottolaitos    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhustyön keskusliitto ry    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu