Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Föreskrift utkast Teoriprov för grundläggande yrkeskompetensutbildning för lastbils- och bussförare

Föreskrift utkast Teoriprov för grundläggande yrkeskompetensutbildning för lastbils- och bussförare

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/543637/03.04.03.00/2021

Svarstiden gick ut: 1.6.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket begär utlåtanden om föreskriftsutkastet Teoriprov för grundläggande yrkeskompetensutbildning för lastbils- och bussförare TRAFICOM/543637/03.04.03.00/2021.
Bakgrund
Föreskriften anknyter till Transport- och kommunikationsverkets bemyndigande att meddela föreskrifter enligt 29 § i lagen om transportservice vad gäller innehållet i de prov som hör till verkets behörighet och administrationsansvar och som ingår i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens samt hur de genomförs i praktiken.
Målsättningar

Syftet med föreskriften är att Trafiksäkerhetsverkets anvisning om anordnande av yrkeskompetensprov för lastbils- och bussförare TRAFI/240545/03.04.03.06/2017 som riktats till tjänsteproducenten görs om till en juridiskt mer bindande föreskrift.

I föreskriften föreskrivs om hur provet avläggs, tidsanvändning, förutsättningar för att avlägga provet muntligen, anlitande av tolk vid teoriprovet, innehållet i och bedömningen av teoriprovet, material och utrustning som är förbjudna i provet samt svikligt förfarande vid provet.

Dessutom harmoniseras anvisningen om teoriprovet i tillämpliga delar så att den blir enhetlig med föreskriften om teoriprovet för förarexamen.

Till föreskriften fogas definitioner av när den som avlägger teoriprovet anses förfara svikligen under provet. Annars motsvarar föreskriften den tidigare anvisningen.

Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna in utlåtandet senast 01.06.2022 kl. 16.15.
Avsikten är att föreskriften ska träda i kraft 07/2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna in utlåtandet på adressen www.lausuntopalvelu.fi och ange föreskriftsutkastets ärendenummer som referens i utlåtandet. Observera att alla utlåtanden är offentliga. Utlåtandet kan också skickas till Traficoms registratorskontor per e-post (i Word-format) på adressen registrator@traficom.fi eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM.
Beredare
Ytterligare information ger:
Jussi-Pekka Laine, sakkunnig, jussi-pekka.laine(at)traficom.fi, 029 534 5012
Marjo Immonen, specialsakkunnig, marjo.immonen(at)traficom.fi, 029 534 5588